V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., § 30, o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) vydávám tento

 

                           Provozní řád školní jídelny

1. Výdejní doba obědů: 10.15 - 13.30 hodin,

    10.10 - 10.30 odebírá obědy GS, DPS. Od 10.30 do 10.50 výdej do jídlonosičů cizím  strávníkům. Od 11.00 do 11.15 výdej pro předškolní třídu MŠ a výdej pro  žáky školy po skončení vyučování od 11.15 do 13.30 hodin. Výdej stravy pro  dospělé strávníky je časově i prostorově oddělen od stravování žáků.

2. Odhlašování a přihlašování obědů:  den předem do 13.30 ve školní jídelně.

    Jestliže pro nemoc  nemohl být oběd včas odhlášen, lze jej první den nemoci odebrat do jídlonosičů.

3. Dle platné legislativy po dobu nemoci nebo jiné nepřítomnosti ve škole lze obědy pro žáky odebírat pouze za cenu s režií a DPH(jako cizí strávníci).

    Rovněž  neodhlášené neodebrané obědy  v době nepřítomnosti žáka ve škole musí rodiče uhradit v plné výši - tedy s režií. Výjimkou je 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole - tam je stravné bez režie a DPH.

4. ŠJ připravuje denně s výjimkou pátků a prázdnin 2 druhy hlavních jídel. Přihlášení strávníci mají automaticky oběd č. 1. Nejpozději den předem do 13.30  hodin mají možnost si na terminálu nebo u vedoucí ŠJ zvolit oběd č. 2.  ŠJ připravuje na základě potvrzení dětského nebo odborného lékaře bezlepkovou stravu pod garancí nutričního terapeuta paní Pechuškové (pouze pro děti z MŠ a žáky ZŠ).

5. Při odběru stravy se strávníci prokazují čipovou kartou nebo žetonem, které obdrží u vedoucí ŠJ v ceně 35,- Kč za kartu a 140,- Kč za žeton. Ztrátu nebo poškození čipu je strávník povinen oznámit vedoucí ŠJ, která vystaví náhradní  stravenku.

6. Úhrada stravného probíhá zpětně. Hotovostní platby přijímá vedoucí ŠJ první tři pracovní dny následujícího měsíce za měsíc předchozí. Bezhotovostní způsob placení probíhá inkasem z účtu  vždy 17. dne následujícího měsíce. Způsob placení je třeba dohodnout při přihlašování stravování s vedoucí ŠJ. Výše stravného se řídí výživovými normami a finančními limity stanovenými příslušnou vyhláškou /u cizích strávníků + režijní náklady a DPH/. Pro zařazení nezletilých strávníků do kategorií je rozhodující věk dosažený ve školním roce. Školním rokem se rozumí doba od 1.9. do 31.8.

7. Při započetí stravování je vybírána jednorázová vratná záloha – pro žáky ZŠ a MŠ a zaměstnance školy ve výši 500,- Kč , pro ostatní pravidelně 

    stravované  strávníky ve výši 1.000,- Kč.  Záloha musí být složena buď hotovostně na pokladně školní jídelny, případně bude stržena z účtu strávníka během prvního měsíce stravování. Při ukončení stravování bude záloha vrácena.        

8. Pokud není strava včas zaplacena, má vedoucí ŠJ povinnost okamžitě upozornit na tuto skutečnost strávníka, nebo jeho zákonného zástupce. V případě dalšího prodlení je strávník až do uhrazení dlužené částky ze stravování vyloučen.

9. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny,  při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dozor dbá na bezpečnost  stravujících se žáků. Dojde-li k rozlití jídla nebo rozbití nádobí, učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu  vytřít a osušit.

10. Dojde-li ve školní jídelně k úrazu, pedagogický dozor poskytne první pomoc a provede zápis do knihy úrazů  a informuje ředitele školy, který provede další  úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR. 11. Při přenášení jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti,  které by mohly způsobit nebezpečí pádu. Jídlo a nápoje konzumují vsedě u stolu. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných školních prostor.

12. V jídelně je vyvěšen jídelní lístek na stávající a další týden.

 

 

V Jistebnici 25.8.2017

 

   

 

                                                                   Mgr.Dušan Petržel                 

                                                            ředitel ZŠ a MŠ Jistebnice