Akce školy

6. 12. 2017 soutěžilo dvanáct žáků 9. třídy ve školním kole Dějepisné olympiády. Školu bude reprezentovat v okresním kole soutěže Michaela Paurová a Vendula Loudová.

                                                                                                                              K. Kumžáková

5. 12. 2017 chodil školou Mikuláš, čerti a anděl. Na ně se školáci z nové školy připravili velmi pečlivě. Zpívali písničky, recitovali básničky, žáci 4. třídy byli převlečení za čerty a anděla a s čertovským vystoupením navštívili ostatní třídy. Na ty nejmladší, prvňáčky, čekal v Coopu čert a vlídný Mikuláš, každý z žáků byl obdarován sladkostí. Za přednesenou básničku si každý prvňáček mohl v obchodě pana Dugonga vybrat malou odměnu.

                                                                                                                              K. Kumžáková

Stalo se již tradicí, že davy Jistebnických zaplní  v sobotu před první adventní nedělí náměstí. Ne jinak tomu bylo 2. 12. 2017. Na prodejní výstavu se žáci a učitelé dlouho připravovali. Vytvořili mnoho krásných výrobků. Ty se více jak dvě hodiny prodávaly v radničním průjezdu. V 17.00 hodin byl slavnostně rozsvícen vánoční strom, pěvecký sbor zazpíval vánoční písně. Advent v Jistebnici začal.

                                                                                                                             K. Kumžáková

     Konzultace ve třech proběhly 28., 29. a 30. listopadu. Přišlo na ně 11 žáků s rodičem (rodiči). Žák jako první z trojice promluvil o své práci ve škole. Pověděl o tom, co ho baví, v čem vyniká a v čem by se chtěl zlepšit. Rodičům se pochlubil svými zkušenostmi ze čtenářských aktivit. Rodičům jsem popsala průběh dílen čtení. Také jsme se podívali na testy v portfoliu. Mluvila jsem o pokroku dítěte a v čem konkrétně a jakým způsobem se jejich potomek může zdokonalovat v učivu. Důležité pro mě byly postřehy rodičů při domácí přípravě. Podle potřeby jsem rodičům poradila postup při psaní úkolů. Podrobněji jsem se seznámila s kroužky žáka. Dověděla jsem se, jak jsou týdenní plány pro děti a rodiče důležité, protože se v nich dozvídají o dění ve třídě a o plánovaných akcích a testech a na přiložených fotografiích mohou vidět své potomky při různých aktivitách ve výuce.

Kateřina Kloudová

 V pondělí 23. 10. se ve 4. třídě uskutečnila otevřená hodina, na kterou přišlo 21 rodičů. Na ukázkovou hodinu jsem vybrala aktivity z matematiky, přírodovědy a čtení.

     Na pojízdné interaktivní obrazovce proběhla ukázka digitálního učebního materiálu na téma geometrická tělesa a tvary, který jsem pro děti připravila.

      Při hře Rychlí špioni žáci hádali zvíře žijící v lese. Pomocí losovacích lístků jsem rozdělila děti do pěti skupin po pěti. Každému ve skupině jsem určila číslo od 1do 5. Do skupin ke svým potomkům se připojili jejich rodiče. Skupiny si připravily papír a pastelky. Pro děti jsem vytvořila list s pěti nápisy ukrytými pod nalepovacími lístky. Pod cedulku s číslem 1 se šli nejprve podívat žáci číslo 1. Každý své skupině předvedl nápovědu pantomimicky, kresbou, nebo zvuky a ostatní hádali. Ve skupině se všichni prostřídali. Informace byly seřazeny od obecného ke konkrétnějšímu. Všichni uhádli kukačku obecnou. Na interaktivní obrazovce jsem odhalila její fotografii.

      Poté jsme přešli ke čtenářské aktivitě vyhledávání knih podle témat ve dvojicích. Cílem je naučit se vyhledávat a třídit knihy podle zadání a umět svůj výběr zdůvodnit. Každé dítě utvořilo dvojici se svým rodičem nebo s kamarádem. Dvojicím jsem předala lístky se zadáním: pohádky, časopisy, básně, příběhy o zvířatech, příběhy s dětským hrdinou, atd. Poté si dvojice vybraly knihy z nabídky a donesly je na svou lavici. Než se přesypal písek v přesýpacích hodinách, ve dvojicích se domluvili a zvolili 1 knihu, která reprezentovala jejich žánr. Před tabulí dvojice ukázaly knihu ostatním a vysvětlily, proč si knihu vybraly.

      Nakonec děti předvedly svým rodičům na interaktivní obrazovce kresbu perem na rozpoznávání geometrických tvarů. Na tabuli pracovalo deset dětí najednou v poloze stolečku.

 

Kateřina Kloudová

 

 

V měsíci říjnu se naše školní družina, školní klub (5. třída) zapojily do projektu Záložka do knihy spojuje školy, téma Tajuplný svět knižních příběhů. Projekt spočíval ve výměně záložek do knih mezi českou a slovenskou školou. Byl ukončen 31. 10. 2017. Naše škola spolupracovala se slovenskou Základní školou Mníchova Lehota. Na náměty přečtených knih  vyráběli žáci v družině, školním klubu , ale i doma záložky různými výtvarnými technikami. Hotové záložky byly zalaminovány, aby se nepoškodily. Během projektu jsme si navzájem vyměnili informační letáky, knihy a sladkosti. Došlo i na výměnu záložek. Záložky použijí při četbě knihy nebo  ve školní učebnici. Spolupráce s partnerskou školou byla skvělá, naši žáci získali nové kamarády.

                                                                                                              M. Šmejkalová

Žáci osmé a deváté třídy se v úterý 24. 10. 2017 vydali do táborského Divadla Oskara Nedbala. Těšili se na divadelní představení zahrané herci plzeňského divadla Alfa. Některé herce už znají z jiných představení. Moderní formou, kde se střídalo mluvené slovo s hudbou (kapela doprovázená živým zpěvem), jsme byli svědky realistického dramatu o lidských vztazích, lidových zvycích konce 19. století. I když zvolené téma je dnešním mladým lidem vzdálenější, všichni odcházeli z divadla spokojení.

Děkuji za všechny zúčastněné SRPDŠ, které zaplatilo žákům cestovné.

                                                                                                              K. Kumžáková

10. 10. 2017 se deváťáci  vydali vlakem do Prahy. Cílem jejich exkurze bylo Židovské muzeum. Navštívili Staronovou synagogu, Pinkasovu synagogu, Španělskou synagogu a Starý židovský hřbitov. Velmi erudovaná paní průvodkyně poutavou formou přiblížila žákům židovskou kulturu, sdělila mnoho zajímavostí. Získané informace použijí žáci v hodinách dějepisu a literatury.

                                                                                                              K. Kumžáklová

Dne 22. 9. 2017 se ve sportovním areálu Komora v Táboře uskutečnil okresní přebor v přespolním běhu. Zúčastnila se ho  také naše škola.V kategorii mladších žákyň se naše žákyně umístily na 5. místě – Eliška Svatošová ,Zuzana Řezáčová a Dorota Pincová – 4. třída. Mladším žákům patřilo 3. místo. Zásluhu na tom měli David Fara, Ondřej Urban a Lukáš Malý – 5. třída. David Fara byl v celkovém pořadí jednotlivců mladších žáků na krásném 2. místě. V kategorii starších žákyň se naše žákyně také neztratily. Nikola Komendová – 8. třída, Eliška Švábová, Adéla Martínková N. a Leontýna Dohnalová – 9. třída vybojovaly 4. místo. V kategorii starších žáků patřila našim žákům 6. příčka. Zásluhu na tomto umístění měl Vojtěch Brtna – 8. třída, Tomáš Ruber, David Kubec, Tomáš Dunk Dao a Dominik Fůra – 9. třída.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

                                                                                                                             D. Petržel