Vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace a postupnému uvolňování opatření vydalo MŠMT dne 27. 5. 2020 upravenou verzi pokynů pro školy. Zde uvádíme nejzásadnější změny:

 

1. stupeň

 Oproti původním pokynům  může ředitel školy (podle podmínek školy) zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině (15) a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin.

 Je již možné za dodržování aktuálních mimořádných opatření (zejm. platných pravidel pro nošení roušek) chodit se žáky mimo areál školy. O pohybu mimo areál školy by ale měli být informováni zákonní zástupci žáků. Je vhodné minimalizovat kontakt s jinými osobami a chodit pouze na bezpečná místa, tedy typicky místa, kde se nepohybuje příliš mnoho osob a je tedy minimální riziko přenosu viru.

 

 2. stupeň

 Žákům 2. stupně bude od 8. 6. 2020 umožněna přítomnost v základní škole z důvodu individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.

 

 S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, žák může být do skupiny zařazen i dodatečně při zachování maximálního počtu žáků ve skupině (15).  Se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

 Pro přihlášené žáky 2. stupně naší školy je stanoveno následující rozdělení výuky:

žáci 8. a 9. třídy se budou učit v pondělí a ve středu od 7.40 do 11.40 hodin, 
žáci 6. a 7. třídy v úterý a čtvrtek od 7.40 do 11.40 hodin
Žákům bude umožněn vstup do školy od 7.00 hodin a příp. dřívější odchod dle odjezdu autobusů.

Rozdělení tříd do skupin oznámí vyučující Aj prostřednictvím aplikace Microsoft Teams©.

Prosíme o důsledné dodržování rozvrhu!

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení, bez něhož nemůže být umožněn vstup do školy!!!

 T I S K