Název škol, sídlo, právní forma, IČO

 

Základní škola a Mateřská škola Jistebnice, příspěvková organizace, 70887489

 

Zřizovatel školy

 

Obec Jistebnice

 

Ředitel školy, jméno, příjmení, adresa

 

Mgr. Dušan Petržel, Ke Chlumu 256, Klokoty, 390 01 Tábor

 

ZŠ zahrnuje:

 

- základní školu ( 1. a 2. stupeň)

 

 

Počet tříd

Celkový počet

Počet žáků na

Počet žáků

 

Šk. rok

 

žáků

jednu třídu

na učitele

 

2011/12

9

180

20

11.25

 

 

 

- školní družinu a klub

 

 

Školní družiny

Školní kluby

Počet oddělení

2

1

Počet zapsaných žáků

59

30

 

 

- mateřskou školu

 

Počet tříd

Celkový počet

Počet žáků na

 

žáků

jednu třídu

3

69

23 

- školní jídelnu

 

 

Celkový počet

 

stravovaných žáků

Žáků celkem 

249

v tom:

 

v mateřských školách

68

1.      stupeň ZŠ

99

2.      stupeň ZŠ

82

 

 

Datum zařazení do sítě škol: 26. 02. 1996

 

Přehled pracovníků ZŠ:

 

Ředitel ZŠ a MŠ-Mgr. Dušan Petržel

Zástupce ředitele-Mgr. Jana Nováková

1. třída Mgr. Julie Pešková

2. třída Mgr. Anna Picková

3. třída Mgr. Eliška Urbanová

4. třída Mgr. Petra Nešetřilová, Coufalová

5. třída Mgr. Pavla Nováková

6. třída Mgr. Pavla Vonešová

7. třída Mgr. Kamila Kumžáková

8. třída Mgr. Miloslava Kolihová

9. třída Mgr. Jaroslava Nováková

bez třídnictví: Mgr. Ivana Jelínková

bez třídnictví:Mgr. Bořek Jelínek

bez třídnictví:Patra Jelínková

učitel náboženství:Mgr. Jana Ryjáčková

 

Vychovatelky:

Vedoucí vychovatelka-Marcela Šmejkalová

Vychovatelka-Vladimíra Kubecová

Vychovatelka-Marie Rybaříková

 

Provozní zaměstnanci:

Účetní- Vlasta Průšová

Školník- Alois Procházka

Uklízečka-Hana Charvátová

Uklízečka-Marie Vitmanová

 

Přehlede pracovníků MŠ:

 

Vedoucí učitelka-Alena Součková

Učitelka-Olga Vavříková

Učitelka-Jana Podlesná

Učitelka- Jindřiška  Řičicová

Školnice-Věra Kubecová

Školnice-Jaroslava Podzimková

 

Celková kapacita :

                               - Základní školy 250 žáků

                               - Mateřské školy 76 žáků

                               - Školní jídelny 450 jídel

                               - Školní družiny a Školního klubu 166 žáků

 

 

Sdružení působící při škole: SRPDŠ , Sportovní klub

 

 

 

 

 

Přehled pracovníků školy:

 

Základní škola

Mateřská škola

Šk. jídelna

 

učitelé

vychovatelé

prov. zam.

učitelé

prov. zam.

prov. zam.

Fyzické osoby

17

3

4

4

2

5

Přep. úvazky

12,8

2,4

4,85

4

1,8

4,47

 

 

Prospěch žáků na škole:

 

 

Ročník

Počet žáků

Prospělo s vyzn.

Prospělo

Neprospělo

 

 

 

 

 

1.

19

18

1

0

2.

20

19

1

0

3.

16

13

3

0

4.

18

12

6

0

5.

26

11

14

1

Celkem

99

73

25

1

za 1. st.

 

 

 

 

6.

19

14

5

0

7.

23

7

15

1

8.

16

7

9

0

9.

25

3

21

1

Celkem

83

31

50

2

za 2. st.

 

 

 

 

 

 

Snížený stupeň z chování:

 

Stupeň chování

Tento škol. rok

 

 

Počet

Procento

 2

0

0,00

3

0

0,00

 

 

 

Celkový počet neomluvených hodin : 0

 

 

 

 

 

Vycházející žáci přijatí do škol:

 

 

 

SOŠ ( střední školy s maturitou)+VG

SOU ( učební obory)

I. kolo

II. kolo

I. kolo

II. kolo

16

0

9

0

Celkem 16

Celkem  9

 

 

 

Zvolený vzdělávací program a jeho č. j.:

 

 

 

Název

Číslo jednací

V ročníku

 

 

 

ŠVP ZŠ Jistebnice

ZSJIST/171/2009

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.

ŠVP MŠ

ZSJI/189/2009

 

 

 

 

Údaje o dalším vzdělávání pracovníků:

 

Typ kurzu

Počet zúčastněných pracovníků

 

Cizí jazyky  (dlouhodobé)

2

 

EVVO-specializační studium

1

 

Školení metodiků soc. pat. jevů (dlouhodobé)

1

 

Kyberšikana, Odměny a tresty

1

 

Hudební seminář

1

 

Školení BOZP

Změna právních předpisů školství

Základní norma zdravotnických znalostí

2

2

 

1

 

 

 

Další údaje o škole:

 

 

V letošním školním roce byla zahájena výuka v 1. až 9. ročníku podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Jistebnice, který byl vytvořen učiteli školy na základě Rámcového vzdělávacího programu ZŠ vydaného MŠMT. Učitelé vnáší do výuky nové metody a formy práce, které vedou žáky k samostatnému myšlení. Žáci vykonávají různé činnosti, tím aktivně vstupují do vyučovacího procesu a učivo se pro ně stává zajímavější. Proto výchovu a vyučování postupně organizujeme tak, aby měl každý žák možnost rozšiřovat své vědomosti a dovednosti v předmětech různého zaměření s důrazem na jazyky a informatiku. Z toho také vychází nabídka povinně volitelných předmětů. V sedmém ročníku, kdy se žáci rozhodují pro povinně volitelný předmět, byl malý zájem o další jazyk, /Fj/, /Rj/. Většina žáků volí informatiku. Zbývající disponibilní hodiny byly využity pro zvýšení počtu hodin Aj, Inf., a CvM.

Pro rozšíření nabídky dle zájmu žáků byl zřízen nepovinný předmět náboženství v 1. až 9. ročníku. Na naší škole v letošním školním roce nabízíme žákům tyto kroužky: Sborový zpěv, Kytara, Výtvarný kroužek, Sportovní hry pro žáky prvního stupně, Angličtina hrou, Sportovní kroužek pro žáky druhého stupně, Paličkování, Zumba.

Ve škole velmi dobře pracuje Školní družina. Je rozčleněna na dvě oddělení. V ŠD1 pracují žáci1. a 2. ročníku ZŠ, dále v ŠD2 jsou žáci 3. až 5. ročníku. Žáci 2. stupně navštěvují Školní klub. Výchovně vzdělávací činnost ŠD a ŠK probíhá podle celoročního plánu, podle ŠVP ŠD a ŠK a vychází z potřeb a zájmů dětí.

Do tematických plánů byla zapracována výchova k volbě povolání.

Výuka předmětu – Ochrana člověka za mimořádných událostí – je zčásti zařazena do tematických plánů jednotlivých předmětů. Kapitoly, které je obtížné přiřadit, byly odučeny v samostatném bloku. Žáci byli seznámeni s poskytováním první pomoci, s hasičskou tematikou, s obsahem práce hasičského záchranného sboru. Na škole proběhl Den Země. Program pro jednotlivé třídy připravili třídní učitelé. Někteří žáci upravovali okolí školy, pracovali na školní zahradě, jiní besedovali o životě drobných domácích zvířat. Žáci 2. stupně navštívili Botanickou zahradu v Táboře. Spolupráce s rodiči se uskutečňuje přes organizaci SRPDŠ, kterou si rodiče založili podle zákona 83 a zaregistrovali se na Ministerstvu vnitra. Spolupráce se odvíjí v oblastech výchovné i výukové, řeší se připomínky z řad rodičů k výuce a zaměření školy. Další sdružení na naší škole je Sportovní klub. V tomto klubu jsou zastoupeni jak žáci naší školy, tak také učitelé naší školy, ale i sportovci z Jistebnice.

Při ZŠ a MŠ Jistebnice byla zřízena Školská rada, která pracuje již od roku 2005. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. V tomto školním roce se naše škola přihlásila do dvou projektů. Tyto projekty financuje EU. Jeden projekt se jmenuje Impuls pro kariéru – hlavním cílem projektu je žáky motivovat ke studiu technických oborů. Další projekt se jmenuje OP VK, vzdělávání pro konkurenceschopnost – zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ. Tento projekt je realizován od 1.9. 2011 – 28.2. 2014. V tomto projektu učitelé vytvářejí DUMKY (digitální učební materiál), které zpestřují výuku v hodinách.

 

Olympiády:

 

Školní kolo: Matematika, Český jazyk, Dějepis, soutěž matematický Klokan, Pythagoriada, Biologie, Zeměpis, Chemie, Dopravní olympiáda, Jihočeský zvonek, Rybářská o., Přírodovědný klokan, PO.

 

Okresní kola olympiád:

 

Dopravní ol.:              ml. kat. – 4. místo – M. Louda, M. Kolář, P. Kubů, Š. Volková

                                    st. kat. - 5. – 6. místo – V. Vávrová, F. Brouček, E. Martínková,

                                    R. Studenovský

 

Mladý zdravotník:            8. místo – V. Vávrová, H. Vávrová, J. Marková, M. Černá,

                                    M. Berchová

 

Mladý záchranář:            11. místo -  V. Vávrová, H. Vávrová, M. Černá, J. Marková, 

                                    M. Berchová

 

Dějepisná ol.:             17. místo – K. Voštová

 

Matematická ol.:       kat. 6. tř. – 26. místo T. Komárek, 27. místo – P. Kubů

                                    kat. 7. tř. – 4. místo M. Turnovcová

                                    kat. 9. tř. – 44. místo K. Voštová

 

Zeměpisná ol:            kat. 6. tř. – 12. místo J. Malý, 14. místo T. Komárek,

                                     kat7. tř.    13. místo K. Červenka, 23. místo M. Dědová,

                                    kat8. -9. tř. – 20. místo V. Petrych, 26. místo H. Vávrová

 

Český jazyk ol.:       17. místo M. Jirková, 43. místo T. Burianová

 

Chemická ol.:            10. místo K. Voštová, 13. místo L. Mácha,

 

                          

 

Krajská kola olympiád:

 

Šachový přebor: 7. místo K. Voštová, V. Brouček, J. Mácha, R. Novotný

 

 

Exkurze: 1. stupeň

 

Multikino CineStar – České Budějovice – Šmoulové

Výstava obrazů Zdeňka Buriana – Alšova galerie – České Budějovice

 

Exkurze: 2. Stupeň

 

Vánoce v Táboře – výstava v Husitském muzeu

Exkurze Tábor – Muzeum husitství v Táboře, Botanická zahrada, Kotnov, Táborský poklad /

Technické muzeum, Hrad – Praha

Vzdělání a řemesla – České Budějovice

Efaflex – Olší

Exkurze – Temelín

Burza škol - Tábor

 

Projekty:  1. stupeň

 

Podnebné pásy – přírodověda

Má oblíbená kniha – Český jazyk

Recepe for my favorite food, My ideal day – Anglický jazyk

My family, my flal – Anglický jazyk

Recept – Anglický jazyk

Můj ideální den – Anglický jazyk

Den v čertovské škole – Matematika, Český jazyk, Výtvarná výchova

Světový den vody – Modrý den – Český jazyk, Výtvarná výchova, Přírodověda, Pracovní činnosti

Zdravé zuby – Přírodověda

Shopping, Birthday, Zoo-animaĺs, Free-time, What do you wont to be? – Anglický jazyk

 

Projekty:  2. stupeň

 

Symfonická hudba – L. van Beethoven – Hudební výchova

Praha – Hrad – Technické muzeum – Český jazyk, Dějepis, Výtvarná výchova

Antikoncepce – Přírodopis

Výtvarná dílna – Výtvarná výchova

Státy EU – Zeměpis

Rok – svátky – Občanská výchova

Naše třída, naše zoo – Anglický jazyk

Můj ostrov, životní prostředí, bezpečnost na silnici – Anglický jazyk

Pamětihodnosti Londýna, státy USA, Aljaška – Anglický jazyk

Biografie známé osobnosti, Austrálie, New York – Anglický jazyk

 

 

Účast ve sportovních soutěžích:

 

1.      stupeň:

 

Lehkoatletický přebor Táborska – celkově 17. místo, V. Vonásková 3. místo -  skok do dálky

Vybíjená Tábor – 9. místo

Kopaná – Mc Donalds cup – Tábor – 13. místo

 

2. stupeň

 

Turnaj ve stolním tenise – Jistebnice – 2. místo M. Kubec, 3. místo J. Malý

Krajský přebor v šachu – České Budějovice – 7. místo R. Novotný, K. Voštová, V. Brouček, J. Mácha

Soutěž mladých cyklistů – 4. místo M. Kolář 10. místo P. Kubů, 12. místo Š Volková – Tábor

Přespolní běh – Sezimovo Ústí – 1. místo mladší kategorie – Nováková K., Nováková N., Vavříková P., Turnovcová M., Hroncová A.

Coca Cola cup – fotbalový turnaj – Miličín – 2. místo

Turnaj v basketbalu – Borotín – 3. místo

Přebor v malé kopané – Malšice – 13. místo

Lehkoatletický přebor Táborska – 17. místo

Táborské okruhy – 1. místo /cyklistika/ Sezimovo Ústí – R. Novák, 2. místo M. Dušek, 3. místo R. Studenovský – kat. 9. třídy, Nováková N. – 3. místo kat. 7. třídy. ZŠ a MŠ Jistebnice – celkový vítěz závodů

Turnaj ve stolním kopané – ŠK Jistebnice

                                                                  

Kulturní akce: výchovné koncerty, divadelní představení, výstavy

 

Pernštejni – výchovný pořad – KD Jistebnice

Koncert – Děti dětem – Jistebnice

Modrý tygr – kino Svět Tábor

 Dudácká muzika – výchovný koncert – Chyšky

Besídka – Den matek – KD Jistebnice

Výroční výstava prací žáků ZŠ a MŠ Jistebnice

Divadlo Tábor – Ententýky

Divadlo – MŠ Jistebnice – Pyšná princezna

Divadlo – MŠ Jistebnice – Začarované koledy

Kouzelník – MŠ Jistebnice

Sborový zpěv – vystoupení při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu na náměstí v Jistebnici, vystoupení v Domě s pečovatelskou službou v Jistebnici, adventní koncert, koncert pěveckého sboru na  - Noci kostelů – v kostele sv. Michaela v Jistebnici

Jesus Christus – koncert – Chyšky

Divadelní představení – Drak Tábor

Vernisáž výstavy – V knize ukryté – Hluboká nad Vltavou

Návštěva knihovny Jistebnici

Divadelní představení – Večer tříkrálový – Tábor

 

Jiné akce:

 

Ukázka exotických zvířat – ZŠ Jistebnice

Tonda Obal na cestách – ekologická výchova – ZŠ Jistebnice

Jak jsme vyhnali Zlobílka – přednáška – Jistebnice

Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ Jistebnice

Cvičení v přírodě – Jistebnice

Plavecký výcvik – 3. třída – Tábor

Den dětí – Jistebnice

Divadlo – O Lesíčkovi – ZŠ Jistebnice

Beseda – Šikana – ZŠ Jistebnice

Beseda – Kouření – ZŠ Jistebnice

Sportovní den – ZŠ Jistebnice

Vánoční besídky ve třídách – ZŠ Jistebnice

Školní výlety

Vystoupení žáků 1. třídy v MŠ

 

MŠ Jistebnice

 

Ve školním roce 2011-2012 byly otevřeny 3 třídy, celkem bylo zapsáno 76 dětí. Během školního roku se 2 děti přistěhovaly. V červnu byl konečný stav 68 dětí.

V 1. třídě /3-4leté děti/-počet zapsaných dětí 26

Ve 2. třídě /4-5leté děti/-počet zapsaných dětí 22

Ve 3. třídě/5-6leté děti/-počet zapsaných dětí 24

 

V letošním školním roce se řídila MŠ podle ŠVP, verze č. 3, který vychází z RVP.

Během školního roku MŠ spolupracuje s rodiči, se ZŠ, s městem, s veřejností.

Pravidelně jsou vystavovány dětské práce ve vitrínce na náměstí.

Nejvíce se děti učí přímým pozorováním na vycházkách. Hodně se využívá nově opravená školní zahrada, kde děti pozorují různé druhy stromů. Děti navštěvují po domluvě rodiny, kde mají nějaké zvíře. Pozorují práci lidí v obci. Děti se učí vážit si práce druhých. Nedaří se nám stále navázat vztahy s místním pečovatelským domem. K poučení dětí při různých příležitostech jsme během celého roku využívaly maňáskové divadlo ke hraní různých scének. Hodně byla využita naše školní zahrada, kde děti pozorovaly měnící se přírodu při střídání ročních období. Posilovaly si fyzickou i psychickou zdatnost na různých průlezkách Pružně se sledovalo, kde je co nového, co by zajímalo naše děti. Učitelky se snažily o co nejatraktivnější a největší rozšíření vědomostí dětí. V tomto roce se do školky zakoupily nové hračky, knihy a další pomůcky. Letos se podařilo sehnat dobrý výtvarný i pracovní materiál. V tomto školním roce se provedly ve školce některé úpravy, jako nové osvětlení.

O prázdninách začala rekonstrukce MŠ a to v zateplování budovy, zateplování střechy, výměna nevyhovujících oken za krásná plastová okna. Dále proběhla výměna starých plechových radiátorů. Byly provedeny vrty na tepelná čerpadla. Do MŠ se kupují nové hračky, hry, knihy, maňásky, výtvarný a pracovní materiál a jiné pomůcky. Na školní zahradě byly v tomto školním roce nainstalovány nové hrací prvky, / prolézačky, houpačky…/. Finančně se na této akci podílel pan Němec.

S městem má MŠ velmi dobré vztahy/ sečení trávy na školní zahradě, prohrnování sněhu, posyp při náledí/.

 

Některé akce MŠ v roce 2011-2012:

 

-         Plavecký výcvik – Plavecký stadion v Táboře

-         Kroužek výuky na zobcovou flétnu

-         Keramický kroužek pod vedením p. Pincové

-         Vítání občánků na MÚ v Jistebnici

-         Divadelní představení – Začarované koledy

-         Mikulášská besídka

-         Vánoční besídka se stromečkem a s dárečky

-         Zápis do 1. Třídy ZŠ

-         Zapojení dětí do výtvarné soutěže s dopravní tématikou

-         Exotická zvířata – ukázka živých tvorů

-         Zapojení dětí do výtvarné soutěže s hasičskou tématikou

-         Divadelní představení – O princezně s oslíma ušima

-         Divadelní představení – O pyšné princezně

-         Zápis do MŠ Jistebnice

-         Fotografování dětí na závěr školního roku

-         Eko pohádka – Jak Lesíčkovi uletěly včely

-         Besídka – Svátek matek

-         Divadelní představení – Kouzelník

-         Výstava dětských prací ve výstavní síni v Jistebnici

-         Výstavba dětského hřiště, finanční dotací přispěl pan Němec

-         Divadelní představení – Jak se dělá kapela

-         Výlet do ZOO v Táboře

-         Slavnostní rozloučení s předškoláky za účasti p. starosty a p. ředitele ZŠ a MŠ

 

 

 

                                                                                         Mgr. Dušan Petržel

                                                                                            ředitel ZŠ a MŠ