Název škol, sídlo, právní forma, IČO

 

Základní škola a Mateřská škola Jistebnice, příspěvková organizace, 70887489

 

Zřizovatel školy

 

Obec Jistebnice

 

Ředitel školy, jméno, příjmení, adresa

 

Mgr. Dušan Petržel, Ke Chlumu 256, Klokoty, 390 01 Tábor

 

ZŠ zahrnuje:

 

- základní školu ( 1. a 2. stupeň)

 

 

Počet tříd

Celkový počet

Počet žáků na

Počet žáků

 

Šk. rok

 

žáků

jednu třídu

na učitele

 

2012/13

9

179

19,8

12,78

 

 

 

- školní družinu a klub

 

 

Školní družiny

Školní kluby

Počet oddělení

2

1

Počet zapsaných žáků

60

30

 

 

- mateřskou školu

 

Počet tříd

Celkový počet

Počet žáků na

 

žáků

jednu třídu

4

78

19,5


 

 

 

- školní jídelnu

 

 

Celkový počet

 

stravovaných žáků

Žáků celkem 

254

v tom:

 

v mateřských školách

81

  1. stupeň ZŠ

91

  1. stupeň ZŠ

82

 

 

Datum zařazení do sítě škol: 26. 02. 1996

 

Přehled pracovníků ZŠ:

 

Ředitel ZŠ a MŠ-Mgr. Dušan Petržel

Zástupce ředitele-Mgr. Jana Nováková

1. třída Mgr. Eliška Urbanová

2. třída Mgr. Julie Pešková

3. třída Mgr. Anna Picková

4. třída Mgr. Pavla Nováková

5. třída Mgr. Lenka Bartoňová

6. třída          Petra Jelínková

7. třída Mgr. Pavla Vonešová

8. třída Mgr. Kamila Kumžáková

9. třída Mgr. Miloslava Kolihová

bez třídnictví: Mgr. Ivana Jelínková

bez třídnictví:Mgr. Bořek Jelínek

bez třídnictví:Mgr. Jaroslava Nováková

učitel náboženství:Mgr. Jana Ryjáčková

 

Vychovatelky:

Vedoucí vychovatelka-Marcela Šmejkalová

Vychovatelka-Vladimíra Kubecová

Vychovatelka-Mgr. Anna Picková, Mgr. Eliška Urbanová

 

Provozní zaměstnanci:

Účetní- Vlasta Průšová

Školník- Alois Procházka

Uklízečka-Hana Charvátová

Uklízečka-Marie Vitmanová

 

Přehlede pracovníků MŠ:

 

Vedoucí učitelka-Alena Součková

Učitelka-Olga Vavříková

Učitelka-Jana Podlesná

Učitelka- Jindřiška  Řičicová

Učitelka-Marie Rybaříková

Školnice-Věra Kubecová

Školnice-Jaroslava Podzimková

 

Celková kapacita :

                               - Základní školy 250 žáků

                               - Mateřské školy 90 žáků

                               - Školní jídelny 450 jídel

                               - Školní družiny a Školního klubu 166 žáků

 

 

Sdružení působící při škole: SRPDŠ , Sportovní klub, Školská rada

 

 

 

 

 

Přehled pracovníků školy:

 

Základní škola

Mateřská škola

Šk. jídelna

 

učitelé

vychovatelé

prov. zam.

učitelé

prov. zam.

prov. zam.

Fyzické osoby

14

4

4

5

2

5

Přep. úvazky

12,7

2,3

4

5

2

4,47

 

 

Prospěch žáků na škole:

 

 

Ročník

Počet žáků

Prospělo s vyzn.

Prospělo

Neprospělo

 

 

 

 

 

1.

17

17

0

0

2.

19

15

4

0

3.

22

17

5

0

4.

17

10

7

0

5.

17

12

5

0

Celkem

92

71

21

0

za 1. st.

 

 

 

 

6.

26

19

7

0

7.

20

14

5

1

8.

23

5

18

0

9.

16

7

9

0

Celkem

85

45

39

1

za 2. st.

 

 

 

 

 

 

Snížený stupeň z chování:

 

Stupeň chování

Tento škol. rok

 

 

Počet

Procento

 2

0

0,00

3

0

0,00

 

 

 

Celkový počet neomluvených hodin : 0

 

 

 

 

 

Vycházející žáci přijatí do škol:

 

 

 

SOŠ ( střední školy s maturitou)+VG

SOU ( učební obory)

I. kolo

II. kolo

I. kolo

II. kolo

14

0

2

0

Celkem 14

Celkem  2

 

 

 

Zvolený vzdělávací program a jeho č. j.:

 

 

 

Název

Číslo jednací

V ročníku

 

 

 

ŠVP ZŠ Jistebnice

ZSJIST/171/2009

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.

ŠVP MŠ

ZSJI/189/2009

 

 

 

 

Údaje o dalším vzdělávání pracovníků:

 

Typ kurzu

Počet zúčastněných pracovníků

 

Úprava RVP ZV

Koordinátor ŠVP(dlouhodobě)

2

1

 

EVVO-specializační studium

1

 

Školení metodiků sociálně patologických jevů

1

 

Kyberšikana, Odměny a tresty

1

 

Hudební seminář

1

 

Školení BOZP

Změna právních předpisů školství

Školení – interaktivní výuka

2

2

 

2

 

 

 

Další údaje o škole:

 

 

V letošním školním roce byla zahájena výuka v 1. až 9. ročníku podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Jistebnice, který byl vytvořen učiteli školy na základě Rámcového vzdělávacího programu ZŠ vydaného MŠMT. Učitelé vnáší do výuky nové metody a formy práce, které vedou žáky k samostatnému myšlení. Žáci vykonávají různé činnosti, tím aktivně vstupují do vyučovacího procesu a učivo se pro ně stává zajímavější. Proto výchovu a vyučování postupně organizujeme tak, aby měl každý žák možnost rozšiřovat své vědomosti a dovednosti v předmětech různého zaměření s důrazem na jazyky a informatiku. Z toho také vychází nabídka povinně volitelných předmětů. V sedmém ročníku, kdy se žáci rozhodují pro povinně volitelný předmět, byl malý zájem o další jazyk, /Fj/, /Rj/. Většina žáků volí informatiku. V tomto roce jsme v 7. ročníku zahájili výuku druhého cizího jazyka – Rj. Zbývající disponibilní hodiny byly využity pro zvýšení počtu hodin Aj, Inf., a CvM.

Pro rozšíření nabídky dle zájmu žáků byl zřízen nepovinný předmět náboženství v 1. až 9. ročníku. Na naší škole v letošním školním roce nabízíme žákům tyto kroužky: Sborový zpěv, Kytara, Výtvarný kroužek, Sportovní hry pro žáky prvního stupně, Angličtina hrou, Sportovní kroužek pro žáky druhého stupně, Paličkování, Zumba.

Ve škole velmi dobře pracuje Školní družina. Je rozčleněna na dvě oddělení. V ŠD1 pracují žáci1. a 2. ročníku ZŠ, dále v ŠD2 jsou žáci 3. až 5. ročníku. Žáci 2. stupně navštěvují Školní klub. Výchovně vzdělávací činnost ŠD a ŠK probíhá podle celoročního plánu, podle ŠVP ŠD a ŠK a vychází z potřeb a zájmů dětí.

Do tematických plánů byla zapracována výchova k volbě povolání.

Výuka předmětu – Ochrana člověka za mimořádných událostí – je zčásti zařazena do tematických plánů jednotlivých předmětů. Kapitoly, které je obtížné přiřadit, byly odučeny v samostatném bloku. Žáci byli seznámeni s poskytováním první pomoci Anetou Křivánkovou, Dis., pracovnicí ZHS Tábor. Byla provedena cvičná evakuace, žáci byli seznámeni s obsahem evakuačního zavazadla. Na škole proběhl projekt Den Země. Program tohoto dne byl rozdělen do dvou částí. V první se většinou formou diskuse hovořilo o celosvětovém Dni Země, některé třídy si připravily interaktivní prezentace. Následující hodiny pracovali žáci na školním pozemku, upravovali a uklízeli prostory okolo škol, žáci nové školy se vydali na kopec Majdalena. Každá třída si poté vytvořila svou projektovou nástěnku. 

Na naší škole máme také integrované žáky, jejichž výuka respektuje metodický pokyn MŠMT. Hodnocení a prověřování těchto žáků je v souladu s doporučením PPP. Také s rodiči těchto žáků je škola v užším kontaktu. Práce s nadanými žáky se soustřeďovala především na rozšiřující učivo v jednotlivých předmětech, jejich přípravu na olympiády z vybraných předmětů v místních, okresních, popřípadě krajských kolech.

 Spolupráce se zákonnými zástupci se uskutečňuje přes organizaci SRPDŠ, kterou si zákonní zástupci založili podle zákona 83 a zaregistrovali se na Ministerstvu vnitra. Spolupráce se odvíjí v oblastech výchovné i výukové, řeší se připomínky z řad zákonných zástupců k výuce a zaměření školy. Další sdružení na naší škole je Sportovní klub. V tomto klubu jsou zastoupeni jak žáci naší školy, tak také učitelé naší školy.

Při ZŠ a MŠ Jistebnice byla zřízena Školská rada, která pracuje již od roku 2005. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. V tomto školním roce se naše škola přihlásila do dvou projektů. Tyto projekty financuje EU. Jeden projekt se jmenuje Impuls pro kariéru – hlavním cílem projektu je žáky motivovat ke studiu technických oborů. Další projekt se jmenuje OP VK, vzdělávání pro konkurenceschopnost – zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ. Tento projekt je realizován od 1. 9. 2011 – 28. 2. 2014. V tomto projektu učitelé vytvářejí DUMKY (digitální učební materiál), které zpestřují výuku v hodinách.

 

Olympiády:

 

Školní kolo: Matematika, Český jazyk, Dějepis, soutěž matematický Klokan, Pythagoriada, Biologie, Zeměpis, Chemie, Dopravní olympiáda, Jihočeský zvonek, Přírodovědný klokan,

 

Okresní kola olympiád:

 

Dopravní ol.:             6. místo mladší žáci ve složení T. Dušek, D. Šitnerová, J. Dušek, D.                             Hroncová

                              2. místo starší žáci ve složení V. Vávrová, F. Brouček, M. Kolář,                                              P. Kubů

 

Dějepisná ol.:            Tornovcová M. – 9. místo

 

Matematická ol.:       kat. 6. tř. – Dušek T. – 23. – 27. místo, V Pešková 28. – 32. místo

                                   kat. 7. tř. – Komárek T. 13. – 15. místo, Kubů P. 20. – 25. místo

                                   kat. 9. tř. – Turnovcová M. – 2. místo

 

Zeměpisná ol:            6. třída – Dušek T. – 17. místo, Novotný R. – 21. místo

                                     7. třída – Komárek P. - 12. místo, Fořt D. – 16. místo

                                     8. třída – Červenka K. – 18. místo

                                     9. třída – Vávrová H. - 18. místo

 

 

Chemická ol.:            Marková J. – 9. místo

 

Fyzikální ol.               Černá M. – 10. místo

                           

 

 

 

Exkurze: 1. stupeň

 

Exkurze – Český Krumlov – grafitový důl

Smuteční síň Jistebnice – výstava k 750. Výročí založení města Jistebnice

Kostel sv. Michaela – Jistebnice

 

Exkurze: 2. stupeň

 

Exkurze – Praha – Národní divadlo, Poslanecká sněmovna – prohlídka, zasedání PS

Smuteční síň Jistebnice – výstava k 750. výročí založení města Jistebnice

Tábor – Husitské muzeum, Kotnov, Botanická zahrada v Táboře, poklad, podzemí

Tábor – Burza škol

České Budějovice – Vzdělání a řemesla

 

Projekty: 1. stupeň

 

Den Země /PRV/

Zdravé zuby /PRV/

Ochrana obyvatel za mimořádných událostí

Ze života zvířat /AJ/

V restauraci /AJ/

Prehistoric animals /AJ/

Shopping /AJ/

My holiday plan /AJ/

Stromy – Jistebnice – sázení žaludů, přesazování dubů /PRV/

Ajax /PRV/

My family /AJ/

My pet /AJ/

 Říjen v přírodě /AJ/

Práce s diagramy /AJ/

My hobbies /AJ/

Jobs /AJ/

 Old mac Donald /AJ/

Famous person /AJ/

Animal /AJ/

I can /AJ/

I like /AJ/

My timetable /AJ/

Welcome to out fabion show /AJ/

Whas is he Ishe doing /AJ/

Na poli PŘV/

Na louce /PŘV/

Místo, kde žijeme v číslech /M/

 

Projekty: 2. stupeň

 

Naučná stezka – sady v Jistebnici

Den Země

New York /AJ/

České baroko /HV/

Austrálie /AJ/

Biografie známé osobnosti /AJ/

Londýn, Kalifornie /AJ/

Můj ostrov, Velká Británie /AJ/

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Symfonická hudba /HV/

Zdravá výživa /RV/

 Rodina /RV/

Naše ZOO /AJ/

Státy EO /OV/

Ekologie – ochrana ŽP /PŘ/

Život stromu /PŘ/

 

Účast ve sportovních soutěžích:

 

1. stupeň

 

Lehkoatletický přebor Táborska – celkově 22. místo, Nováková D. hod kriketovým míčkem 2. místo

 Kopaná – Mc Donalds cup – Tábor – 7. místo

Sportovní den  - Jistebnice

 

2. stupeň

 

Turnaj ve stolním tenise – Jistebnice  - školní kolo

Krajský přebor v šachu – České Budějovice – 14. místo R. Novotný, P. Komárek, T. Komárek, R. Novotný

Školní kolo – šachový turnaj na ZŠ v Jistebnici – 1. místo M. Turnovcová, 2. místo R. Novotný, 3. místo Rich. Novotný

Školní turnaj tříd ve stol. tenisu – 6. tř. – 1. místo Děd L., 1. místo Nováková Si., 9. tř. – 1. místo Podzimek V., 1. místo Marková J.

Turnaj ve stolní kopané družstva – ml. kat. 1. místo Novotný M., Tuček J., st. kat. 1. místo Nováková N., Poslušná M.

Okresní kolo v přepolním běhu – Tábor – 4. místo starší žákyně – Nováková K., Nováková S., Vavříková P., Bendová M., Hroncová A.

Okresní kolo v přespolním běhu Tábor – 2. místo mladší žáci – Kubec M., Vačlena O., Kotalík M., Grym T., Helcl J., v jednotlivcích – 3. místo M. Kubec

Florbalový turnaj – okresní přebor – Sezimovo Ústí – 5. místo – R. Novotný, T. Grym, V Studenovský, M. Kubec, O Vačlena, R. Šitta, O Kotalík, M. Kolář, P. Kubů, J. Malý

Fotbal – Malšice – 7. místo mladší žáci ve složení M. Kubec, J. Malý, O. Vačlena, L. Vačlena, M. Kotalík, R. Šitta, L. Brouček, R. Novotný, M. Mrzena, T. Grym

Okresní turnaj v košíkoví Tábor – 5. místo starší žákyně ve složení P. Vavříková, A. Petrychová, S. Nováková, M. Dědová, P. Kubů, A Hroncová, V. Vávrová, H. Vávrová, M. Černá, M. Turnovcová

Košíková – turnaj o pohár Čertova břemene v Borotíně – 2. místo, výběr dívek ve složení P. Vavříková, S. Nováková, M. Dědová, M. Bendová, A. Hroncová, A. Opetrychová, P. Kubů, H. Vávrová, V. Vávrová, J. Marková

Cyklistické závody – Táborské okruhy 2013 – Hledá se mistr světa v cyklokrosu 2015 v areálu Komora. Celkový vítěz ZŠ Jistebnice ve složení M. Kotalík, T. Grym, O. Vačlena, P. Kubů, J. Šitner, K. Červenka, M. Grym, N. Nováková, K. Nováková, E. Malá, F. Brouček, K. Tušová

Atletický přebor v Táboře – 17. místo, M. Kubec 2. místo skok do dálky – kategorie mladších žáků

 

                                                                  

Kulturní akce 1. stupeň:

 

Besedy v knihovně v Jistebnici

Prohlídka výstavy 750 let Jistebnice

Představení Pernštejni – KD Jistebnice

Divadlo Kašpárek – MŠ Jistebnice

Kino Tábor – Kozí příběh se sýrem

Vánoční jarmark – prodejní výstava na náměstí v Jistebnici

Vánoční koncert – Děti dětem v Jistebnici

Vánoční besídky – ZŠ Jistebnice

Divadelní představení v Táboře – Sněhurka

Divadelní představení KD Jistebnice – Naši furianti

Kino Tábor – Hledá se Nemo

Školní besídka ke Dni matek v KD v Jistebnici

Den Dětí v Jistebnici

 

Kulturní akce 2. stupeň:

 

Prohlídka výstavy 750 let Jistebnice

Představení v KD v Jistebnici – Pernštejni – Jak válčili husité

Divadelní představení – Dobrodružství Toma Sawyera – Tábor

Beseda o Africe – ZŠ Jistebnice

Vánoční jarmark – prodejní výstava na náměstí v Jistebnici

Divadelní představení v Táboře – Easy livinng

Besedy v knihovně v Jistebnici

Vánoční besídky – ZŠ Jistebnice

Divadelní představení v KD v Jistebnici – Naši furianti

Školní besídka – KD Jistebnice

 

Akce pěveckého sboru

 

Vystoupení pěveckého sboru na rozsvěcení vánočního stromu na náměstí v Jistebnici

Vystoupení v Domě s pečovatelskou službou v Jistebnici s vánočním programem

Adventní koncert pěveckého sboru v kostele sv. Michaela v Jistebnici

Koncert pěveckého sboru na – Noci kostelů – v kostele sv. Michaela v Jistebnici

Vystoupení pěveckého sboru na školní besídce

 

Jiné aktivity na 1. stupni v tomto školním roce:

 

Požární ochrana očima dětí – školní kolo – D. Benediktová 1. místo, P. Vostřák 2. místo, N.      Nováková 3. místo

-          okresní kolo – D. Benediktová 1. místo

-          školní kolo – D. Hroncová 1. místo, N. Benediktová 3. místo

Červen měsíc myslivosti

Beseda – Zdravé zuby – ZŠ Jistebnice

Cvičení v přírodě – Jistebnice

Ochrana člověka za mimořádných událostí – Jistebnice

Matematická olympiáda – školní kolo

Matematický klokan – školní kolo

Pythagoriáda – školní kolo

Pythagoriáda – okrení kolo – L. Kratochvílová – 23. místo

Ústní hygiena – přednáška ZŠ Jistebnice

Den Země – Jistebnice

Školní výlety

Den Dětí – Jistebnice

Jihočeský zvonek – hudební soutěž – okresní kolo – 3. místo M. Paurová, 3. místo P. Horčička

Okresní soutěž – O zlatou srnčí trofej – 1. místo D. Hroncová

 

Jiné aktivity na 2. stupni v tomto školním roce:

 

Literární a výtvarná soutěž – pohádková knížka Třídilka

Přírodovědný klokan

Beseda – kyberšikana – ZŠ Jistebnice

Lyžařský výcvik žáků sedmé třídy – Monínec

Ústní hygiena – přednáška ZŠ Jistebnice

Přírodopisná procházka naučnou stezkou v Jistebnici

Ochrana člověka za mimořádných událostí – ŽS Jistebnice

Den Země – 2. stupeň – ve škole si každá třída vytvořila svůj vlastní projekt o přírodě

Požární ochrana očima dětí – výtvarná soutěž – školní kolo

Požární ochrana očima dětí – výtvarná soutěž – okresní kolo – 2. místo N. Fairaislová, B. Součková, 3. místo H. Vávrová

Pythagoriáda – školní kolo, okresní kolo M. Kolář 18. – 24. místo

Matematický klokan – školní kolo

Kdybych byl architektem – výtvarná soutěž

 MAS krajina srdce – Pohádka nebo povídka o řemeslech – 2. místo V. Studenovský

Jihočeský zvonek – školní kolo, okresní kolo V. Pešková – zlaté pásmo

Kdybych byl detektivem na (nečisto) – okresní internetová soutěž

Beseda s poslancem Ing. Václavem Baštýřem

Výlety

Červen – měsíc myslivosti – výtvarná soutěž

Zlatá srnčí trofej – Tábor – 1. místo A. Hroncová, 2. místo P. Vavříková, 4. místo H. Vostřáková, 9. místo P. Kubů

 

 

MŠ Jistebnice

 

Ve školním roce 2012-2013 byly otevřeny 4 třídy, celkem bylo zapsáno 90 dětí. Během školního roku se 2 děti přistěhovaly. V červnu byl konečný stav 87 dětí.

V 1. třídě /3-4leté děti/-počet zapsaných dětí 22

Ve 2. třídě /4-5leté děti/-počet zapsaných dětí 22

Ve 3. třídě/5-6leté děti/-počet zapsaných dětí 19

Ve 4. třídě 5-7leté děti/počet zapsaných dětí 24

 

 

V letošním roce jsme postupovali podle ŠVP, který vychází z RVP PV. Velmi nám pomáhal nový materiál „ Konkretizované očekávané výstupy“, který doplňuje dokument RVP PV. Jeho kopii má každá p. u. ve své třídě. S pomocí konkrétních očekávaných výstupů stanoví p. učitelky v rámci integrovaných bloků cílenou vzdělávací nabídku, která je pro naplňování očekávaných výstupů smysluplná a účelná.

Tento materiál MŠ pomáhal při všech hodnoceních – dětí. Paní učitelky plnily úkoly a cíle předem stanovené a dbaly na potřeby a požadavky dětí, na vzniklou situaci a dané možnosti.

Učitelky spolupracovaly s rodiči, zejména při besídkách, oslavách svátků, ale i každý den – rozhovory s rodiči.

Školní rok proběhl v klidu. Splnily se úkoly, které byly naplánovány. Třída, která byla zřízena v nové škole se osvědčila, děti se velice rychle osamostatnily a mohly směle nastoupit 2. září do 1. třídy ZŠ.

Letos se neuskutečnil plavecký výcvik, pro malý zájem ze strany rodičů. ( drahá doprava ).

Během celého školního roku byla velmi dobrá spolupráce s Městským úřadem Jistebnice. Školka se účastnila vítání nově narozených občánků. Děti přednášely básničky a zazpívaly. Mateřská škola má na náměstí vitrínku, kde se během roku vystavují práce, které vytvořily děti.

Na vycházkách děti pozorovaly přírodu, navštívily výlov rybníka, hnízdo čápa, podívaly se na morčata, kozičky. V zimě se staraly o krmítka pro ptáčky.

V tomto školním roce byla pořízena rohová stěna na hračky, skříň, nové kryty na topení, gauč, v jedné třídě nové stolečky a nový psací stůl.

O hlavních prázdninách bude provedena přestavba přízemí v MŠ. Jedná se o nové WC, nová šatna a nová výdejna jídel.

S Městským úřadem v Jistebnici je velmi dobrá spolupráce, jsou ochotni ihned pomoci při údržbě trávníků na zahradě, v zimně pluhováním a zimním posypem.

 

Některé akce MŠ v roce 2012-2013

 

- Kroužek Zumby

- Logopedický kroužek

- Divadelní představení – Křemílek a Vochomůrka

- Vítání občánků na Městském úřadě v Jistebnici

- Divadelní představení – Ferda Mravenec

- Keramický kroužek

- Mikulášská besídka

- Divadelní představení – Čím se zdobí Vánoce

- Vánoční besídka

- Roznášení přáníček po městě

- Zápis do 1. třídy – předškoláci

- Maškarní karneval

- Zapojení dětí do výtvarných soutěží

- Divadelní představení – Kouzelník

- Návštěva Městské knihovny v Jistebnici

- Zápis dětí do MŠ

- Fotografování dětí na závěr školního roku

- Divadelní představení – Beránek z modrého nebe

- Den matek – besídka dětí

- Výlet s předškoláky na Blanickou farmu

- Den dětí – soutěže

- Slavnostní rozloučení s předškoláky

           

 

 

 

 

 

                                                                                         Mgr. Dušan Petržel

                                                                                            ředitel ZŠ a MŠ