Název škol, sídlo, právní forma, IČO

Základní škola a Mateřská škola Jistebnice, příspěvková organizace, 70887489

Zřizovatel školy

Město Jistebnice

Ředitel školy, jméno, příjmení, adresa

Mgr. Dušan Petržel, Ke Chlumu 256, Klokoty, 390 01 Tábor

ZŠ zahrnuje:

- základní školu ( 1. a 2. stupeň)

 

Počet tříd

Celkový počet

Počet žáků na

Počet žáků

Šk. rok

žáků

jednu třídu

na učitele

2013/14

9

191

21,2

12,7

 

- školní družinu a klub

 

Školní družiny

Školní kluby

Počet oddělení

2

1

Počet zapsaných žáků

60

30

 

- mateřskou školu

 

Počet tříd

Celkový počet

Počet dětí na

dětí

jednu třídu

4

76

19

 


 

 

 

- školní jídelnu

Celkový počet

stravovaných žáků

Žáků celkem

261

v tom:

v mateřských školách

73

  1. stupeň ZŠ

99

  1. stupeň ZŠ

89

 

Datum zařazení do sítě škol: 26. 02. 1996

Přehled pracovníků ZŠ:

Ředitel ZŠ a MŠ-Mgr. Dušan Petržel

Zástupce ředitele-Mgr. Jana Nováková

1. třída Mgr. Anna Picková

2. třída Mgr. Eliška Urbanová

3. třída Mgr. Julie Pešková

4. třída Mgr. Lenka Bartoňová

5. třída Mgr. Pavla Nováková

6. třída Mgr. Jaroslava Nováková

7. třída Petra Jelínková

8. třída Mgr. Pavla Vonešová

9. třída Mgr. Kamila Kumžáková

bez třídnictví: Mgr. Ivana Jelínková

bez třídnictví:Mgr. Bořek Jelínek

bez třídnictví:Mgr. Miloslava Kolihová

učitel náboženství:Mgr. Jana Ryjáčková

Vychovatelky:

Vedoucí vychovatelka-Marcela Šmejkalová

Vychovatelka-Vladimíra Kubecová

Vychovatelka-Mgr. Anna Picková, Mgr. Miloslava Kolihová

Provozní zaměstnanci:

Účetní- Vlasta Průšová

Školník- Alois Procházka

Uklízečka-Hana Charvátová

Uklízečka-Marie Vitmanová

Přehlede pracovníků MŠ:

Vedoucí učitelka-Alena Součková

Učitelka-Olga Vavříková

Učitelka-Jana Podlesná

Učitelka- Jindřiška Řičicová

Učitelka-Marie Rybaříková

Školnice-Věra Kubecová

Školnice-Jaroslava Podzimková

Celková kapacita :

- Základní školy 250 žáků

- Mateřské školy 90 žáků

- Školní jídelny 450 jídel

- Školní družiny a Školního klubu 166 žáků

Sdružení působící při škole: SRPDŠ , Sportovní klub, Školská rada

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE

 

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE Přehled pracovníků školy:

Základní škola

Mateřská škola

Šk. jídelna

učitelé

vychovatelé

prov. zam.

učitelé

prov. zam.

prov. zam.

Fyzické osoby

14

4

4

5

2

5

Přep. úvazky

12,7

2,3

4

5

2

5

 

Prospěch žáků na škole:

 

Ročník

Počet žáků

Prospělo s vyzn.

Prospělo

Neprospělo

1.

25

24

1

0

2.

18

17

1

0

3.

20

16

4

1

4.

23

14

9

0

5.

17

9

8

0

Celkem

104

80

23

1

za 1. st.

6.

19

9

10

0

7.

25

10

15

0

8.

20

11

9

0

9.

23

2

21

0

Celkem

87

32

55

0

za 2. st.

 

Snížený stupeň z chování:

 

Stupeň chování

Tento škol. rok

Počet

Procento

2

2

3,82

3

0

0,00

 

Celkový počet neomluvených hodin : 0

Vycházející žáci přijatí do škol:

 

SOŠ ( střední školy s maturitou)+VG

SOU ( učební obory)

I. kolo

II. kolo

I. kolo

II. kolo

17

0

7

0

Celkem 17

Celkem 7

 

Zvolený vzdělávací program a jeho č. j.:

 

Název

Číslo jednací

V ročníku

ŠVP ZŠ Jistebnice

ZSJIST/84/2013

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.

ŠVP MŠ

ZSJI/189/2009

 

Údaje o dalším vzdělávání pracovníků:

 

Typ kurzu

Počet zúčastněných pracovníků

 

Koordinátor ŠVP(dlouhodobě)

1

 

Data kabinet – Smart školení

11

 

Školení metodiků sociálně patologických jevů

1

 

Nový školský zákoník ve školské praxi

1

 

Hudební seminář, Pohybové hry s hudbou

1

 

Niqes – školení na testování žáků

Niqes – seminář o postupu prací v rámci projektu Niqes

Zákon o pedagogických pracovnících a pracovně právní problematika ve školství

3

 

2

 

2

 

Další údaje o škole:

Ve školním roce 2013/2014 byla zahájena výuka v 1. až 9. ročníku podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Jistebnice, který byl vytvořen učiteli školy na základě Rámcového vzdělávacího programu ZŠ vydaného MŠMT. Učitelé vnáší do výuky nové metody a formy práce, které vedou žáky k samostatnému myšlení. Žáci vykonávají různé činnosti, tím aktivně vstupují do vyučovacího procesu a učivo se pro ně stává zajímavější. Proto výchovu a vyučování postupně organizujeme tak, aby měl každý žák možnost rozšiřovat své vědomosti a dovednosti v předmětech různého zaměření s důrazem na jazyky a informatiku. Z toho také vychází nabídka povinně volitelných předmětů. V 7. ročníku probíhá výuka druhého cizího jazyka – Rj. Zbývající disponibilní hodiny byly využity pro zvýšení počtu hodin Aj, Inf.

Pro rozšíření nabídky dle zájmu žáků byly zřízeny nepovinné předměty: dvě oddělení výuky náboženství v 1. až 9. ročníku. Na naší škole v letošním školním roce nabízíme žákům tyto kroužky: Sborový zpěv, Kytara, Výtvarný kroužek, Keramický kroužek Sportovní hry pro žáky prvního stupně, Angličtina hrou, Sportovní kroužek pro žáky druhého stupně, Paličkování, Zumba.

Ve škole velmi dobře pracuje Školní družina. Je rozčleněna na dvě oddělení. V ŠD1 pracují žáci1. a 2. ročníku ZŠ, dále v ŠD2 jsou žáci 3. až 5. ročníku. Žáci 2. stupně navštěvují Školní klub. Výchovně vzdělávací činnost ŠD a ŠK probíhá podle celoročního plánu, podle ŠVP ŠD a ŠK a vychází z potřeb a zájmů dětí.

Do tematických plánů byla zapracována výchova k volbě povolání.

Výuka předmětu – Ochrana člověka za mimořádných událostí – je zčásti zařazena do tematických plánů jednotlivých předmětů. Kapitoly, které je obtížné přiřadit, byly odučeny v samostatném bloku. Samostatný blok byl připraven na 2. 5. 2014. Žákům jsme připomněli varovné signály, obsah evakuačního zavazadla, obsah lékárničky. Proškolení první pomoci názorně předvedly paní Horčičková a paní Procházková. Žáci se aktivně a s velkým zájmem zapojili do procvičování obvazové techniky, umělého dýchání i nepřímé masáže srdce. Hasičský záchranný sbor z Měšic nám předvedl hasičskou techniku – zásahový vůz a uskutečnil přednášky na téma „ Ochrana člověka“. Den Země na naší škole proběhl 16. 4. 2014. Na 1. stupni proběhly besedy na téma „ Do odpadu aneb co do kanalizace nepatří“. Paní Zimmelová a paní Kramárová poutavě zapojily žáky do projektu. Program proběhl ve spolupráci s firmou ČEVAK a. s. České Budějovice. Všichni žáci se podíleli na úklidu v okolí školy a na práci na školním pozemku. Pro 2. stupeň byla připravena beseda se včelařem. Pan Marek žáky i učitele velice zaujal poutavým vyprávěním o svém celoživotním koníčku. Na ukázku přinesl i spoustu materiálu, na kterém demonstroval život včel. Žáci vyšších ročníků si prohlédli skládku komunálního odpadu v Jistebnici. Pan Ing. Nádvorník je zasvětil do problematiky třídění odpadů. Den Země byl ukončen na školním pozemku.

Na naší škole máme také integrované žáky, jejichž výuka respektuje metodický pokyn MŠMT. Hodnocení a prověřování těchto žáků je v souladu s doporučením PPP. Také s rodiči těchto žáků je škola v užším kontaktu. Práce s nadanými žáky se soustřeďovala především na rozšiřující učivo v jednotlivých předmětech, jejich přípravu na olympiády z vybraných předmětů v místních, okresních, popřípadě krajských kolech.

Spolupráce se zákonnými zástupci se uskutečňuje přes organizaci SRPDŠ, kterou si zákonní zástupci založili podle zákona 83 a zaregistrovali se na Ministerstvu vnitra. Spolupráce se odvíjí v oblastech výchovné i výukové, řeší se připomínky z řad zákonných zástupců k výuce a zaměření školy. Další sdružení na naší škole je Sportovní klub. V tomto klubu jsou zastoupeni jak žáci naší školy, tak také učitelé naší školy.

Při ZŠ a MŠ Jistebnice byla zřízena Školská rada, která pracuje již od roku 2005. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. V tomto školním roce se naše škola přihlásila do tří projektů. Tyto projekty financuje EU. Jeden projekt se jmenuje Impuls pro kariéru – hlavním cílem projektu je žáky motivovat ke studiu technických oborů. Další projekt se jmenuje OP VK, vzdělávání pro konkurenceschopnost – zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ. Tento projekt je realizován od 1. 9. 2011 – 28. 2. 2014. V tomto projektu učitelé vytvářejí DUMKY (digitální učební materiál), které zpestřují výuku v hodinách. Třetí projekt se jmenuje „Budoucnost je v řemeslech“. Je spolufinancován EU z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER. Získané finanční prostředky věnujeme na vybavení keramického kroužku, školní zahrady a cvičné kuchyně.

Olympiády:

Školní kolo: Matematika, Český jazyk, Dějepis, soutěž matematický Klokan, Pythagoriáda, Biologie, Zeměpis, Chemie, Dopravní olympiáda, Jihočeský zvonek, Přírodovědný klokan,

Kulturní akce, soutěže, exkurze, projekty v letošním školním 2013-2014 :

Školní družina a Školní klub při ZŠ a MŠ Jistebnice

1. oddělení – 30 žáků

Při poledním klidu žáci kreslí, vystřihují / rozvoj manuální zručnosti /, společná četba / čtenářská gramotnost/, rozvoj rekreační a sportovní činnosti / herna, terasa, tělocvična, příroda/.

Přírodovědná a vlastivědná činnost – vycházky do přírody, sběr přírodnin / využití na výrobky /, krmení ovcí na Máchově farmě, vycházky po Jistebnici / pamětihodnosti, historie /, vycházka k Betlému / vánoční tradice /.

Pracovní a výtvarná činnost – zhotovování draků, práce s modelínou, čertíci-zápichy, vánoční přání a dekorace, ozdobné větvičky pro obyvatele Domova s pečovatelskou službou v Jistebnici, výrobky na vánoční výstavu, karnevalové masky, košíčky k MDŽ, čarodějnice z papíru, velikonoční dílna – práce z papíru / vajíčka, zajíci, slepičky, závěs z větviček /, přání ke Dni matek.

Příprava na vyučování – většinou didaktické hry.

Dramatická výchova – žáci hráli maňáskové divadlo pro ostatní žáky, odpoledne plné básniček, písní a hry na flétny, dramatizace pohádek, karneval v družině.

Spolupráce s místní knihovnou – výtvarná soutěž – Kdo kde bydlí, každý měsíc soutěž v knihovně, půjčování knih.

2. oddělení – 30 žáků

Do výchovně vzdělávací činnosti byly často zařazovány soutěživé a pohybové hry, ať už v herně, v tělocvičně nebo na dětském hřišti. Uspořádali jsme turnaj ve stolním tenisu, kterého se zúčastnilo 21 dětí.

Žáci zhotovili výrobky na prodejní vánoční výstavu. Také před Velikonocemi jsme vyráběli dekorace, malovali vajíčka. K zápisu do 1. třídy žáci zhotovovali dárky.

Ve spolupráci s knihovnou proběhla výtvarná soutěž – Kdo kde bydlí a Červen – měsíc myslivosti.

Jinak žáci v tomto oddělení připravovali vánoční, zimní dekorace, přání, skládanky z papíru.

Oblíbené činnosti – stolní hry – šachy, dáma, rummy, stavebnice, logické úlohy – soutěže

Školní klub – 30 žáků

Rekreační činnost byla zaměřena na lepení papírových modelů z časopisu ABC, luštění křížovek a osmisměrek, šachy, stolní tenis, sledování TV, hra s diabolek. Dále žáci soutěžili ve znalostech dopravních značek a řešení křižovatek. Velmi dobrá byla spolupráce se školní knihovnou / podpora čtenářské gramotnosti /, v období Velikonoc žáci zdobili kraslice voskovou technikou.

I v tomto školním roce žáci klubu vyráběli vánoční ozdoby, paličkované ozdoby, linecké pečivo, ozdoby ze slaného těsta, věnce a svícny.

Sportovní soutěže při šk. klubu – šachový turnaj, krajské kolo, české Budějovice – 28. 1. 2014 – žáci se umístnili na 7. místě, školní kolo ve stolním tenise – turnaj tříd, stolní kopaná, šachový turnaj žáků naší školy.

Aktivity vychovatelek – dětský karneval v Jistebnici ve spolupráci se SRPDŠ – 22. 2. 2014, okresní kolo soutěž – Mladý zdravotník v Táboře 7. 5. 2014 – 9. místo, okresní kolo dopravní soutěž mladých cyklistů v Táboře 13. 5. 2014 – družstvo mladších žáků se umístilo na 4. místě. V soutěži jednotlivců v kategorii chlapců získal Jan Dvořák ze 6. třídy 1. místo. Členové družstva – Jan Dvořák 6. tř. Tomáš Ruber 5. tř., Nikola Benediktová 5. tř. Družstvo starších žáků se umístilo na 5. místě. Členové družstva – Kamil Červenka 9. tř., František Gadžinovský 9. tř., Kristýna Nováková 9. tř., Pavlína Kubů 8. tř.

MDD v Jistebnici – 2. 6. 2014

Exkurze 1. stupeň:

Exkurze 2. stupeň:

Exkurze – Techmánia Plzeň /duben/ - 6. třída

Exkurze – Techmánia Plzeň /duben/ - 7. třída

Exkurze – Techmánia Plzeň /duben 2014/ - 8. třída

Exkurze – Soběslav – Motor Jikov /květen 2014/ - 8. třída

Exkurze – Soběslav – Motor Jikov / květen 2014/ - 9. třída

Exkurze – Burza škol – Tábor /říjen 2013/ - 9. třída

Exkurze – Praha – Židovské Město /listopad 2013/ - 9. třída

Exkurze – Temelín /duben 2014/

Projekty 1. stupeň:

Zdravé zuby - 1. - 5. třída /Prv., Přír./

Pečujeme o zvířátka – 2. třída /Prv/

Zdravé jídlo – 2. třída /Prv/

Den Země – 1. – 5. třída /Prv., Přír./

Zdravý jídelníček – 1. třída /Prv.,/

Peacujeme s diagramy – 4. třída /M.,/

Vynálezy pro každý den – 4. třída /M.,/

Člověk poznává svět – 4. třída /M.,/

Cestujeme letadlem po Evropě – 4. třída /M.,/

Jak dlouho žili osobnosti – 4. třída /Čj.,/

Podnebné pásy – 5. třída /Přír.,/

Kraje České republiky – 5. třída /Vl.,/

Památky Unesco – 5. třída / M.,/

My family – 3. třída /Aj.,/

Our house – 3. třída /Aj.,/

Personal factfiles – 3. třída /Aj.,/

Christmas – 3. 4. 5. třída /Aj/

Monster pets – 3. třída /Aj.,/

Food and drinks – 4. třída /Aj.,/

My timetable – 4. třída /Aj.,/

Our fastion show – 4. třída /Aj.,/

We are friends – 4. třída /Aj.,/

Jobs and activities – 4. třída /Aj.,/

Shopping – 5. třída /Aj.,/

Zoo – 5. třída /Aj.,/

My farm – 5. třída /Aj.,/

Holidey plan – 5. třída /Aj.,/

English speaking countries - 5. třída /Aj.,/

Projekty 2. stupeň

Židovská literatura a kultura – 9. třída /Čj., D.,/

Opera, opereta, muzikál – 6. třída /Hv.,/

Synfonická hudba – 7. třída /Hv.,/

České baroko – 9. třída /Hv.,/

Kytice – 8. třída /Čj., Vv.,/

Planety sluneční soustavy – 8. třída /F.,/

My Family – 6. třída /Aj.,/

My Island – 7. třída /Aj.,/

The USA – 8. třída /Aj.,/

Sportovní soutěže 1. stupeň:

Lehkoatletický přebor – Tábor 18. 6. 2014 – Celkově se 1. stupeň umístnil na krásném 11. místě. Mezi jednotlivci byl nejúspěšnější Patrik Vavřík (4. tř.) – 1. místo – skok daleký, Adéla Martínková (5. tř.) – 3. místo – kriket, David Ruber (3. tř.) – 3. místo – kriket a Adam Lhotka (2. tř.) – 3. místo kriket.

Sportovní den – Jistebnice /červen 2014/

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE


Sportovní soutěže 2. stupeň:

 

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE

1.) Okresní přebor v přespolním běhu 26. 9. 2013 – areál Komora - 5. místo celkově – mladší žáci / Kotalík M., Buchtele A., Poledne D., Grym T., Helcl J., /, 4. - místo celkově – starší žáci / Kubec M., Děd L., Grym M., Šitner J., Vačlena O., /, 3. - místo celkově – starší dívky / Vavříková P., Nováková N., Nováková K., Hroncová A., /.

2.) 39. ročník Večerního běhu Táborem – kategorie 2. třída – 1. místo Denisa Nováková, kategorie 4. třída – 3. místo Natálie Nováková.

3.) Okresní přebor ve florbalu – Sezimovo Ústí 12. 11. 2013 – kategorie starší žáci - 1. místo –Michal Kubec, Ondřej Vačlena, Jan Marek, Martin Kotalík, Martin Kolář, Jan Malý, Richard Šitta, Libor Brouček.

4.) Okresní přebor družstev ve stolním tenise – Tábor 19. 11. 2013 – kategorie mladší žáci – 1. místo – Adam Buchtele, Martin Marek, Lukáš Fíla, kategorie starší žákyně – 1. místo – Simona Nováková, Pavla Kubů, kategorie starší žáci – 1. místo – Lukáš Děd, Michal Kubec, Ondřej Vačlena

5.) Okresní přebor ve florbalu – Sezimovo Ústí 27. 11. 2013 – kategorie mladší žáci – 3. místo- Marek Mrzena, Vojtěch Studenovský, Radim Novotný, Pavel Horčička, Adam Buchtele, Tomáš Dušek, Lukáš Vačlena, Matěj Novotný, Tadeáš Grym, Radek Mrzena, Lukáš Fíla.

6.) Krajský přebor ve florbalu – Sezimovo Ústí 16. 1. 2014 – kategorie starší žáci – 6. místo – Michal Kubec, Ondřej Vačlena, Jan Marek, Martin Kotalík, Martin Kolář, Jan Malý, Richard Šitta, Libor Brouček, Vojtěch Studenovský, Radim Novotný.

7.) Přebor škol v šachu – krajské kolo – 28. 1. 2014 České Budějovice. Naše družstvo ve složení David Fořt, Richard Novotný, Tomáš Komárek a Radim Novotný se umístnilo na krásném 7. místě ze 13 škol.

8.) Okresní přebor v basketbalu – dívky starší – sportovní hala ZŠ Tábor – Helsinská -26.2.2014.Žákyně ve složení, Marie Bendová, Simona Nováková, Matra Dědová, Anežka Turnovcová, Aneta Hroncová, Petra Vavříková, Alena Petrychová, Marie Turnovcová a Pavlína Kubů se umístnily na 3. místě.

9.) Cyklistické závody v Bernarticích dne 4. 4. 2014 – kategorie F – starší žákyně – 1. místo Nikola Nováková, 2. místo Pavlína Kubů, kategorie F – starší žáci – 1. místo Jaroslav Šitner , 2. místo Ondřej Vačlena, 8. místo Martin Kotalík, kategorie E – mladší žákyně – 1. místo Dana Šitnerová, kategorie E - mladší žáci - 1. místo Tadeáš Grym

10.) Fotbal – chlapci – starší – umělá tráva. Naše družstvo ve složení Michal Kubec, Ondřej Vačlena, Lukáš Vačlena, Martin Kotalík, Richard Šitta, Jan Marek, David Fořt, Matyáš Grym, Jan Malý, vybojovali 6. místo. Turnaje v Táboře se zúčastnilo 13 družstev.

11.) Táborské okruhy – 22. 4. 2014, 25. 5. 2014, 3. 6. 2014 – za účasti těchto žáků – Jindřich Čítek, Jan Marek Dvořák, David Poledne, Václav Studenovský, Vojtěch Studenovský, Dana Šitnerová, Tadeáš Grym, Marek Mrzena, Jaroslav Dušek, Jan Tuček, Pavlína Kubů, Ondřej Vačlena, Martin Kotalík, Lukáš Vačlena. Naše škola se umístnila na krásném 2. místě

12.) Okresní kolo ve stolním tenise v Táboře 19. 11. 2013 – družstvo mladší žáci ve složení Adam Buchtele, Martin Marek, Lukáš Fíla – 1. místo, kategorie starší žákyně ve složení Pavlína Kubů a Simona Nováková – 1. místo, kategorie starší žáci ve složení Ondřej Vačlena, Michal Kubec, Lukáš Děd – 1. místo.

13.) Malá kopaná v Malšicích 5. 6. 2014. Chlapci ve složení Matěj Nešetřil, Radim Novotný, Tadeáš Grym, Marek Mrzena, Vojtěch Studenovský, Pavel Hořčička, Adam Buchtele, Jakub Helcl, Lukáš Fíla, Martin Marek, Daniel Vaněk a Radek Mrzena se umístnili na 9. místě.

14.) Atletický přebor Táborska – 17. 6. a 19. 6. 2014 – 2. stupeň se celkově umístnil na 16. místě. 2. Místo skok do dálky získal starší žák – Michal Kubec výkonem 572cm.

 

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE

 

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE

 

Kulturní akce 1. stupeň:

Šmoulové – kino Svět Tábor /září 2013/

Beseda v knihovně – Jistebnice /říjen 2013/

Den s hasiči – Jistebnice /září 2013/

Výstava – Galerie Richarda Laudy – Jistebnice /říjen 2013

Zvířecí olympiáda – ZŠ Jisterbnice /říjen 2013/

Divadelní představení v MŠ Jistebnice /listopad 2013/

Kouzelník – v MŠ Jistebnice /říjen 2013/

Hrátky s čertem – divadlo Tábor /listopad 2013/

Klauni – ZŠ Jistebnice /prosinec 2013/

Koncert – Děti dětem – ZŠ Jistebnice /prosinec 2013/

Vánoční třídní besídky – ZŠ Jistebnice /prosinec 2013/

Beseda v knihovně v Jistebnici /březen 2014/

Beseda v knihovně v Jistebnici /březen 2014/

Přemyslovci – knížata – KD Jistebnice /květen /2014/

Beseda v knihovně v Jistebnici /květen 2014/

Besídka ke Dni matek – KD Jistebnice /květen 2014/

Kulturní akce 2. stupeň:

Požární prevence – hasičská zbrojnice – Jistebnice /září 2013/

Technomania Sezimovo Ústí /listopad 2013/

Autorské čtení – Lumír Muller – ZŠ Jistebnice /listopad 2013/

Beseda o Paraguay – ZŠ Jistebnice /prosinec 2013/

Zvířecí olympiáda ZŠ Jistebnice /říjen 2013/

Vánoční besídky – ZŠ Jistebnice / prosinec 2013/

Škola základ života – divadlo Tábor /únor 2014/

Městská knihovna Jistebnice – beseda /duben 2014/

Městská knihovna Jistebnice – beseda /březen 2014/

Den Země – Jistebnice /duben 2014/

Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí – ZŠ Jistebnice /květe 2014/

Poznej svůj rytmus – ZŠ Jistebnice /květen 2014/

Gamblerství – beseda s Petrem Kouhoutem – ZŠ Jistebnice /květen 2014/

Beseda o 2. Světové válce – Ernestýna Švorcová – ZŠ Jistebnice /květen 2014/

Pernštejni – knížata – KD Jistebnice /květen 2014/

Jiné aktivity na 1. stupni v tomto školním roce:

Požární prevence (beseda, prohlídka hasičárny v Jistebnici) – září 2015, účast 1. až 5. třída

Vycházka – Naučnou stezkou Jistebnicikými sady – říjen 2013 – 3. třída

Pamětní síň Richarda Laudy – Výstava k 140. Výročí narození Richarada Laudy – říjen 2013 – 1. - 5. třída

Hudební představení s Karlem Daňhelem – 1. - 2. třída v MŠ Jistebnice

Výroční výstava prací žáků ZŠ v nové škole – listopad 2013

Zápis do 1. třídy – leden 2014

Beseda v Městské knihovně Jstebnice – březen 2014

Beseda o kolech – J. Ryjáčková – duben 2014 – 1. - 5. třída

Cvičení v přírodě – duben 2014 – 1. - 5. třída

Ochrana člověka za mimořádných událostí – květen 2014 – 1. - 5. třída

Oběžná dráha – DK Milevsko – hudební představení květen 2014 – 2. - 5. třída

Den dětí - červen 2014 – 1. - 5. třída

Sportovní den – červen 2014 – 1. - 5. třída

Jiné aktivity na 2. stupni v tomto školním roce:

Olympiády a jiné soutěže ve školním roce:

Olympiáda v matematice – 6. třída - 4. až 5. místo Dominika Hroncová

Olympiáda v matematice – 7. třída – 25. až 28. místo Martina Nováková

Olympiáda v matematice - 8. třída – 14. až 16. místo Petr Komárek, 17. až 18. místo Tomáš Komárek

Olympiáda v matematice – 9. třída – 4. až 7. místo Marie Turnovcová

Zlatá srnčí trofej – okresní kolo ve spolupráci s myslivci: kategorie 3. až 5. třída – 11. místo Jakub Dušek – 4. třída, 15. místo Veronika Trpková – 5. třída, kategorie 6. až 9. třída – 1. místo Aneta Hroncová – 8. třída, 2. místo Petra Vavříková – 9. třída, 7. místo Dominika Hroncová – 6. třída, 9. místo Pavlína Kubů – 8. třída, 14. místo Alena Petrychová – 8. třída.

Zeměpisná olympiáda okresní kolo – Kategorie A – 7. místo Dominika Hroncová, 10. místo David Poledne. Kategorie B – 6. místo Tomáš Dušek, 18. místo Martina Nováková. Kategorie C – 14. místo Kamil Červenka, 18. místo Aneta Hroncová.

Okresní kolo dějepisné olympiády – 12. až 13. místo Marie Turnovcová, 25. místo Petr Komárek, 31. místo Jan Marek, 32. místo Lukáš Děd, 38. místo Aneta Hroncová

Okresní kolo olympiády z českého jazyka – 4. až 9. místo – Marie Turnovcová, 48. místo Marta Dědová

MAS – Krajina srdce – Z pohádky do pohádky – 7. a 8. třída

Výtvarná soutěž – Tonda obal na cestách – 1. až 5. třída a 7. a 8. třída. Kategorie II. – 1. - 2. třída: 1. místo Denisa Nováková, 2. místo Nikola Šmejkalová, 3. místo Lucie Kuberová. Kategorie III. – 3. - 5. třída: 1. místo Nikola Benediktová, 2. místo Jindřich Petrych, 2. místo Pavel Podlesný, 3. místo Tereza Řezáčová. Kategorie

Výtvarná soutěž – Hasiči – Požární ochrana očima dětí – 1. až 5. třída a 7. až 9. třída. Školní kolo - kategorie II. – 1. - 2. třída: 1. místo Denisa Nováková, 2. místo Nikola Šmejkalová, 3. místo Lucie Kuberová. Kategorie III. – 3. - 5. třída: 1. místo Nikola Benediktová, 2. místo Jindřich Petrych, 2. místo Pavel Podlesný, 3. místo Tereza Řezáčová. Kategorie IV. – 6. - 7. třída: 1. místo Jakub Helcl, 2. místo Dana Šitnerová, 3. místo Martina Nováková. Kategorie V. – 8. - 9. – třída: 1. místo Iveta Molová, 2. místo Adéla Švagrová, 3. místo Nikola Nováková

okresní kolo – čestné uznání – III. kategorie – Nikola Benediktová, V. kategorie – 1. místo Nikola Nováková, 2. místo Iveta Molová, 3. místo Adéla Švagrová

Výtvarná soutěž ČČK – bonusová cena – Dominika Hroncová – 6. třída

Výtvarná soutěž s Albertem – 5. třída

Pythagoriáda – matematická soutěž – 6. až 8. třída

Matematický klokan – 2. až 5. třída a 6. až 9. třída

Jihočeský zvonek školní kolo: I. kategorie 1. místo Jan Černý, 1. místo Michaela Paurová, 2. místo –Tereza Řezáčová, 2. místo Lucie Procházková, 3. místo – Anežka Brtnová, II. kategorie – 1. místo Veronika Pešková

Jihočeský zvonek I. kategorie – 4. - 5. třída – stříbrné pásmo – Jan Černý, Michaela Paurová, II. kategorie – 6. - 7. třída – stříbrné pásmo – Veronika Pešková – 7. třída Hudební soutěž – Jak hudba obohacuje můj život – Veronika Pešková – 7. třída

Kolo a já – 1. - 5. třída. 1. třída – 1. místo Nela Malá, 2. místo Kristýna Hýblová, 3. místo Karolína Soldátová. 2. třída – 1. místo Michaela Svatošová, 2. místo Nora Nováková, 3. místo Matyáš Pinc. 3. třída – 1. místo Adam Nešetřil, 2. místo Oliver Vrba, 3. místo David Ruber. 4. třída – 1. místo Patrik Vavřík, 2. místo Barbora Burianová, 3. místo Anežka Brtnová. 5. třída – 1. místo Pavel Podlesný, 2. místo Zuzana Burianová, 3. místo Barbora Haláčková

Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody – 1. – 5. třída


MŠ Jistebnice

Ve školním roce 2013-2014 byly otevřeny 4 třídy, celkem bylo zapsáno 76 dětí. Během školního roku se 2 děti přistěhovaly a 2 děti odstěhovaly. V nové budově ZŠ se v pololetí vystřídaly 3. třída a 4. třída. Děti si dobře zvykly a byly spokojené

V 1. třídě /3-4leté děti/-počet zapsaných dětí 22

Ve 2. třídě /4-5leté děti/-počet zapsaných dětí 19

Ve 3. třídě/5-6leté děti/-počet zapsaných dětí 18

Ve 4. třídě 5-7leté děti/počet zapsaných dětí 17

V letošním roce jsme postupovali podle ŠVP, který vychází z RVP PV. Velmi nám pomáhal nový materiál „ Konkretizované očekávané výstupy“, který doplňuje dokument RVP PV. Jeho kopii má každá p. u. ve své třídě. S pomocí konkrétních očekávaných výstupů stanoví p. učitelky v rámci integrovaných bloků cílenou vzdělávací nabídku, která je pro naplňování očekávaných výstupů smysluplná a účelná.

Tento materiál MŠ pomáhal při všech hodnoceních – dětí. Paní učitelky plnily úkoly a cíle předem stanovené a dbaly na potřeby a požadavky dětí, na vzniklou situaci a dané možnosti.

Učitelky spolupracovaly s rodiči, zejména při besídkách, oslavách svátků, ale i každý den – rozhovory s rodiči.

Akce za rok 2013/2014

V prosinci absolvování mikulášské besídky, vánoční posezení u stromečku s pohoštěním a nadílkou. Do této akce se zapojili také rodiče – napečené cukroví.

V únoru se děti obveselily na maškarním bále. Každý měl masku. Fotografie byly umístěny na stránkách MŠ.

V květnu proběhla besídka k Svátku maminek s básničkami, písničkami, tanečky i dramatizací. Každá maminka potom dostala vlastnoručně vyrobený dáreček a přáníčko.

V tomto roce se dbalo na kulturní vyžití dětí. Školka navštívila divadelní představení v Táboře.

Každý měsíc byla pořádána divadelní představení, na které jsme pozvali i žáky 1. a 2. třídy ZŠ.

Během celého školního roku p. učitelky hrály dětem různé divadelní příběhy, podle potřeby a dané situace – zaměřené na bezpečnost, ochranu zdraví, dopravu. K těmto účelům jsme pořídili několik nových maňásků.

Je velmi dobrá spolupráce mezi ZŠ a MŠ. Děti z MŠ navštěvují žáky na ZŠ a žáci ze ZŠ navštěvují děti v MŠ.

V březnu děti navštívily místní knihovnu.

Tento rok se děti MŠ zúčastnily několika výtvarných soutěží na téma „Červen, měsíc myslivosti“ a „PO očima dětí. Byly velmi úspěšné a umístnily se na předních místech.

MŠ se také prezentuje svými výrobky ve vitrínce na náměstí v Jistebnici. Děti se účastní „Vítání miminek“. Na Městském úřadě v Jistebnici přednášejí básničky, zpívají a hrají na zobcové flétny.

V měsíci květnu předškoláci absolvovali výlet do Borovan u Českých Budějovic. Děti zhlédly na zámečku pohádku „Hastrman“. Dále děti navštívily místní ZOO, kde zblízka viděly mnoho exotických zvířat i jejich mláďat.

I v letošním školním roce absolvovali předškoláci 10 lekcí plaveckého výcviku v krytém bazénu v Táboře.

V měsíci červnu se budoucí školáci loučili s MŠ. Slavnosti se účastnili rodiče p. učitelky, p. starosta a p. ředitel. Děti předvedly, co se ve školce naučily. Na památku dostaly dárečky. Pan starosta a pan ředitel všem předškolákům popřáli.

Během celého roku, podle počasí, byla využívána školní zahrada se všemi atrakcemi. Děti chodily na vycházky a všímaly si dění v obci. Pozorovaly přírodu, navštívily výlov rybníka, hnízdo čápa, podívaly se na morčata, kozy, ovce. Děti chodily krmit kachny. Také v zimě se děti staraly o 2 krmítka a navštívily krmelec.

V oblasti přestavby školky došlo k velkým změnám. V přízemí bylo kompletně přebudováno sociální zařízení. Z kotelny byla vybudována kuchyňka – výdejna jídel, sociální zařízení pro nepedagogické pracovníky, šatna a z části třídy jídelna. Veřejnost si mohla prohlédnout vše při dnu otevřených dveří, který jsme po otevření uspořádali.

S Městským úřadem v Jistebnici je velmi dobrá spolupráce, jsou ochotni ihned pomoci při údržbě trávníků na zahradě, v zimně pluhováním a zimním posypem.

 

Mgr. Dušan Petržel

ředitel ZŠ a MŠ