Název škol, sídlo, právní forma, IČO

Základní škola a Mateřská škola Jistebnice, příspěvková organizace, 70887489

Zřizovatel školy

Město Jistebnice

Ředitel školy, jméno, příjmení, adresa

Mgr. Dušan Petržel, Ke Chlumu 256, Klokoty, 390 01 Tábor

 

ZŠ zahrnuje:

 - základní školu ( 1. a 2. stupeň)

 

Počet tříd

Celkový počet

Počet žáků na

Počet žáků

 

Šk. rok

 

žáků

jednu třídu

na učitele

 

2014/15

9

199

22,1

12,7

 

 

- školní družinu a klub

 

Školní družiny

Školní kluby

Počet oddělení

2

1

Počet zapsaných žáků

60

30

 

- mateřskou školu

Počet tříd

Celkový počet

Počet dětí na

 

dětí

jednu třídu

3

71

23,6

 


 

- školní jídelnu

 

Celkový počet

 

stravovaných žáků

Žáků celkem 

266

v tom:

 

v mateřských školách

67

  1. stupeň ZŠ

112

  1. stupeň ZŠ

87

 

Datum zařazení do sítě škol: 26. 02. 1996

 

Přehled pracovníků ZŠ:

 

Ředitel ZŠ a MŠ-Mgr. Dušan Petržel

 

Zástupce ředitele-Mgr. Jana Nováková

 

1. třída Mgr. Julie Pešková

2. třída Mgr. Anna Picková

3. třída Mgr. Veronika Mańáková

4. třída Mgr. Pavla Nováková

5. třída Mgr. Lenka Bartoňová

6. třída Mgr. Miloslava Kolihová

7. třída Mgr. Jaroslava Nováková

8. třída Mgr. Romana Švestková

9. třída Mgr. Pavla Vonešová

 bez třídnictví: Mgr. Kamila Kumžáková

 bez třídnictví:Mgr. Jiří Kozelka

 učitel náboženství:Mgr. Jana Ryjáčková

 

Vychovatelky:

 Vedoucí vychovatelka-Marcela Šmejkalová

 Vychovatelka-Vladimíra Kubecová

 Vychovatelka-Mgr. Veronika Maňáková

 Vychovatel-Mgr. Jiří Kozelka

 

Provozní zaměstnanci:

Účetní- Vlasta Průšová

Školník- Alois Procházka

Uklízečka-Hana Charvátová

Uklízečka-Marie Vitmanová

  

Přehlede pracovníků MŠ:

 Vedoucí učitelka-Alena Součková

 Učitelka-Olga Vavříková

 Učitelka- Jindřiška  Řičicová

 Učitelka-Marie Rybaříková

 Školnice-Věra Kubecová

 Školnice-Jaroslava Podzimková

 

Celková kapacita :

- Základní školy 250 žáků

- Mateřské školy 90 žáků

- Školní jídelny 450 jídel

- Školní družiny a Školního klubu 166 žáků

 

Sdružení působící při škole: SRPDŠ , Sportovní klub, Školská rada

 

Přehled pracovníků školy:

Základní škola

Mateřská škola

Šk. jídelna

 

učitelé

vychovatelé

prov. zam.

učitelé

prov. zam.

prov. zam.

Fyzické osoby

13

4

4

4

2

5

Přep. úvazky

12,8

2,3

4

4

2

5

 

Prospěch žáků na škole:

 

Ročník

Počet žáků

Prospělo s vyzn.

Prospělo

Neprospělo

 

 

 

 

 

1.

23

22

1

0

2.

25

20

5

0

3.

20

16

4

0

4.

21

14

7

0

5.

23

14

9

0

Celkem

112

86

26

0

za 1. st.

 

 

 

 

6.

23

14

9

0

7.

20

6

14

0

8.

25

7

18

0

9.

19

10

9

0

Celkem

87

37

50

0

za 2. st.

 

 

 

 

 

 

Snížený stupeň z chování:

 

Stupeň chování

Tento škol. rok

 

 

Počet

Procento

 2

0

0,00

3

0

0,00

 

 

 

 

Celkový počet neomluvených hodin : 0

 

 

Vycházející žáci přijatí do škol:

 

SOŠ ( střední školy s maturitou)+VG

SOU ( učební obory)

I. kolo

II. kolo

I. kolo

II. kolo

19

0

0

0

Celkem 19

Celkem  0

 

 

Zvolený vzdělávací program a jeho č. j.:

 

Název

Číslo jednací

V ročníku

 

 

 

ŠVP ZŠ Jistebnice

ZSJIST/84/2013

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.

ŠVP MŠ

ZSJI/189/2009

 

 

 

 

 

Údaje o dalším vzdělávání pracovníků:

 

Typ kurzu:
Počet zúčastněných pracovníků
1) Odměny a tresty ve škole 1
2.) Systémová podpora inkl. Vzdělávání
1
3.) Rizikové chování dětí a mládeže 
1
4.) Stáže na COP-Rozvoj technického vzdělávání
1
5.) Školení ČŚI – elektronizace ŠVP v MŠ, úrazy 1
6.) Školení BOZP pro vedoucí pracovníky
2
7.) Školení ČŠI – Národní systém inspekčního hodnocení  
1
8.) Řemesla a povolání s hudbou a pohybem
2
  9.) Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti 1
 10.) Školení metodiků sociálně patologických jevů
1
 11.) Metody a formy práce ke čtenářské gramotnosti pro žáky s poruch. 1
12.) Čtenářská gramotnost
1
13.) Školení informatiků 2
14.) Školení k požití dotykových technologií ve výuce 2
15.) Školení k ŠVP 1
16.)  Ochrana člověka za mimořádných událostí 1
17.) Hlasová výchova-jak pracovat s hlasem 
1
18.) Hry v AJ 1
19.) Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež 1

 
 

Školní rok 2014/2015 

Hlavním cílem vzdělávacího programu naší školy je vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat, uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti. To vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.

 V oblasti řízení a správy udržovat naplněnost tříd, zaměřit se na získávání žáků školy zlepšenou propagací práce školy. Zlepšovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky, aktualizovat učební pomůcky, doplňovat knihovny, modernizovat vybavení jednotlivých součástí školy.

 

Podmínky ke vzdělávání – škola disponuje čtyřmi budovami:

 -           První budova je MŠ

-           Druhá, samostatná budova, je školní jídelna, která zajišťuje obědy a svačiny pro MŠ a obědy pro žáky ZŠ

-           Třetí budova, učí se v ní 1. stupeň a je zde umístněna tělocvična, která plně pokrývá potřeby výuky tělesné

-           Čtvrtá, nejstarší budova, patří 2. stupni.

  

Technický stav všech budov splňuje požadavky na výuku a výchovnou práci ZŠ a MŠ. Vybavení školy nábytkem je na velmi dobré úrovni (nový), disponujeme dostatečným množstvím pomůcek k výuce, máme vybudované dvě počítačové učebny, doplněné projekční technikou, jsou instalované čtyři interaktivní tabule. Tento školní rok byly zakoupeny dva počítače (učebna VT – 1. stupeň, učitelské pracoviště a sborovna na staré škole). Zároveň ve sborovně na staré škole byl instalován Wi-Fi router a přepěťová ochrana celého pracoviště. I přes ukončení funkčnosti některých programů z důvodů přechodu na 64-bitový operační systém je SW vybavení na dostatečné úrovni. Výhledově se škola bude více orientovat na on-line provozovaný výukový SW a volně dostupné produkty. Je zde rezerva ve využití licence produktu výukového portálu „Proškoly“. Zároveň můžeme využívat portálu InspiS SET a InspiS SET e-lerning a další. Neustále sledujeme distribuci výukových programů, učebny doplňujeme didaktickou technikou. V letošním školním roce byla opravena a vymalována cvičná kuchyně ve staré škole. V nové škole namontovaný nový nábytek. Ve sborovně staré školy dodány nové konferenční stoly.

 

V letošním školním roce probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Jistebnice, který byl vytvořen učiteli školy na základě Rámcového vzdělávacího programu ZŠ vydaného MŠMT.

 

Učitelé vnáší do výuky nové metody a formy práce, které vedou žáky k samostatnému myšlení, žáci vykonávají různé činnosti, tím aktivně vstupují do vyučovacího procesu a učivo se pro ně stává zajímavější. Proto výchovu a vyučování postupně organizujeme tak, aby měl každý žák možnost rozšiřovat své vědomosti a dovednosti v předmětech různého zaměření s důrazem na jazyky a informatiku. V oblasti vzdělávání se zaměřujeme na podporu funkčních gramotností u žáků, zejména ve čtenářské, matematické, sociální, přírodovědné, informační gramotnosti a ve schopnosti komunikace v cizích jazycích. Z toho také vychází nabídka povinně volitelných předmětů. Na 1. stupni je disponibilní dotace v rozsahu 14 hodin využita k posílení časové dotace jednotlivých předmětů nad rámec vymezené minimální časové dotace takto: Český jazyk o 6 hod., Anglický jazyk o 3 hod., Matematika o 4 hod., Přírodověda o 1 hod. V sedmém ročníku, se žáci rozhodli pro druhý cizí jazyk – Rj. Zbývající disponibilní hodiny na 2. stupni byly využity pro zvýšení počtu hodin:  Anglický jazyk 4 hod., Informatika 5 hod., Český jazyk 1 hod., Matematika 1 hod., Člověk a společnost 1 hod., Člověk a příroda 5 hod., Člověk a zdraví 1 hod., Ruský jazyk 6 hod.

 

Pro rozšíření nabídky dle zájmu žáků byly zřízeny nepovinné předměty:dvě oddělení výuky náboženství v1.-9. ročníku. Na naší škole v letošním školním roce nabízíme žákům tyto kroužky: sborový zpěv, kytara, výtvarný kroužek, keramický kroužek, sportovní hry pro žáky prvního stupně, angličtina hrou, sportovní hry pro žáky druhého stupně, paličkování, zumba, flétna.

 

Ve škole velmi dobře pracuje školní družina. Je rozčleněná na dvě oddělení, v ŠD1 pracují žáci, kteří navštěvují 1. a 2. ročník ZŠ, dále ŠD2, zde jsou žáci 3., 4. a 5. třídy. Žáci 2. stupně navštěvují školní klub. Výchovně vzdělávací činnost družiny a klubu probíhá podle celoročního plánu, podle ŠVP školní družiny a klubu a vychází z potřeb a zájmů dětí.

 

Do tematických plánů byla zapracována výchova k volbě povolání. Výuka předmětu

 

„Ochrana člověka za mimořádných událostí“ je zčásti zařazena do tematických plánů jednotlivých předmětů. Kapitoly, které je obtížné přiřadit do jednotlivých předmětů, byly odučeny v samostatném bloku. Dne 22. 4. 2015 se žáci I. stupně zúčastnili Dne Země v Táboře. Nezisková organizace Kalipto o. s. v Táboře pro ně připravila na náměstí TGM různé soutěže na téma Země a světlo. Žáci jednotlivých tříd soutěžili ve skupinách a každý si přivezl nějakou odměnu.

 

30. 4. 2015 žáci 6. - 8. ročníku uklízeli okolí nové a staré školy. V rámci spolupráce s místním Okrašlovacím spolkem vyčistili jistebnické náměstí. Devátá třída pracovala na školním pozemku. Stříhaly se stromy, sázely se čtyři stromy nové, vyhrabávalo se staré listí, připravil se záhon pro sázení a setí.

 

Dne 22. a 23. 6 2015 proběhl na naší škole projektový den „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Naši žáci si prohlédli základnu HZS v Měšicích.

 

Pondělí 22. 6. 2015 bylo určeno žákům I. stupně a úterý patřilo žákům II. stupně.

 

Žáci se dozvěděli mnoho informací o chodu hasičského záchranného sboru, prohlédli si zásahové vozy, jejich výbavu, vyzkoušeli si práci hasiče – vystříhávali dveře u auta, vyprošťovali osobu. Zhlédli naučný film o hasičské práci. Získali nové vědomosti o hasičském sportu. Tyto nové vědomosti si mohli i prakticky vyzkoušet.

 

Velmi zajímavá byla i návštěva stanice RZS tamtéž. Žáci si prohlédli sanitu a její vybavení. Dozvěděli se, co obnáší práce záchranáře. Měli možnost vyzkoušet na vlastní kůži lehátko určené pro transport zraněných. Zjistili, co všechno obsahují kufry záchranářů a jak jsou těžké.

 

            Svoje nově získané vědomosti si žáci procvičili ve škole s pí. učitelkami za použití interaktivních výukových programů a DVD. Svoje znalosti prokázali při vyplňování cvičných testů.

 

 Na naší škole máme také integrované žáky, jejichž výuka respektuje metodický pokyn MŠMT. Hodnocení a prověřování těchto žáků je v souladu s doporučením PPP. Také s rodiči těchto žáků je škola v užším kontaktu.

 

Práce s nadanými žáky se soustřeďovala především na rozšiřující učivo v jednotlivých předmětech, jejich přípravu na olympiády z vybraných předmětů v místních, okresních, popřípadě krajských kolech.

 

Spolupráce s rodiči se uskutečňuje přes organizaci SRPDŠ.  Spolupráce se odvíjí v oblastech výchovné i výukové, řeší se připomínky z řad rodičů k výuce a zaměření školy. Další sdružení na naší škole je Sportovní klub. V tomto klubu jsou zastoupeni jak žáci naší školy, tak také učitelé naší školy.

 

Při ZŠ byla zřízena školská rada, která pracuje již od roku 2005. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy.

 

I v tomto školním roce se naše škola přihlásila do dvou projektů. Tyto projekty financuje EU. Jeden projekt se jmenuje Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji – hlavním cílem projektu je žáky motivovat ke studiu technických oborů. I v tomto školním roce zde pracuje technický kroužek robotiky.  Druhý projekt se jmenuje „ Budoucnost je v řemeslech“. Je spolufinancován EU z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER. Získané finanční prostředky věnujeme na vybavení keramického kroužku, školní zahrady a cvičné kuchyně.

 

Školní družina a Školní klub při ZŠ a MŠ Jistebnice

 

1. oddělení – 30 žáků

 Výchovná práce v tomto oddělení byla pohodová, soužití dětí bylo bezproblémové. Výchovně vzdělávací činnost probíhala nejen v naší družině, ale i také v herně, na dětském hřišti, na louce za školou, na balkoně u družiny (v malém počtu dětí) a v tělocvičně (jen omezeně kvůli zájmovým kroužkům). Děti měly k dispozici dva počítače.

 Přírodovědná a vlastivědná činnost – Vycházky  - poznávání hub, sběr přírodnin (využití na výrobky), hledání pokladů lesa, krmení ovcí na Máchově farmě, vycházka po Jistebnici (pamětihodnosti, historie), vycházka k Betlému (vánoční tradice).                                 Pracovní a výtvarná činnost – Práce s dostupným materiálem – modelínou, papírem, špejlemi, látkovými odstřižky a přírodním materiálem.

 Vánoční dílna na prodejní vánoční výstavu – 83 výrobků převážně z přírodních materiálů, vánoční přáníčka, vánoční zvyky, rodinné tradice, Betlém – výtvarné zpracování, dárky k zápisu do 1. třídy (krabičky s motýlky), Velikonoce – zápichy slepička a kohoutek, zajíčci, beránci, vajíčka.

 Školní výstava dětských prací – mandaly                                                                         Příprava na vyučování – většinou didaktické hry, prvňáci si nepsali domácí úkoly, pouze někteří druhách po domluvě s rodiči.

 Dramatická výchova – odpoledne plné písniček, básniček a hry na flétny, dramatizace pohádek.                                                                                                                             Spolupráce s místní knihovnou – snaha zvýšení zájmu o četbu u dětí půjčováním knih. Každý měsíc literární soutěž v knihovně, výtvarná soutěž – Věci kolem nás, soutěž ke Dni pro dětskou knihu na téma – Moje nejmilejší večerníčková pohádka

 Polední klid – kreslení, vybarvování, vystřihování, námětové hry – na rodinu, na školu na obchod, na stavitele, spontánní hry vymyšlené dětmi, společná četba knih na pokračování                (Staré pověsti české a Bambi), práce s časopisem Pusík, promítání pohádek na DVD

 Rekreační a sportovní činnost – herna a terasa – hry s obručemi, švihadly gumou, stolní tenis. Tělocvična, dětské hříště – pohybové a závodivé hry, hry rozvíjející obratnost, postřeh. Louka za školou – kopaná, bojové hry, stavba pevností

 

 2. oddělení – 30 žáků

 Do výchovně vzdělávací činnosti byly často zařazovány soutěživé a pohybové hry, ať už v herně, v tělocvičně nebo na dětském hřišti. Uspořádali jsme turnaj ve stolním tenisu, kterého se zúčastnilo 23 dětí.

 Dětské hřiště a okolí školy děti inspirovaly ke hrám jako stavění bunkrů, ke hraným potyčkám. Ale ani dívky nezůstávaly stranou a v mnoha činnostech se hochům vyrovnaly.

 Odpočinková a rekreační činnost – promítání filmů pro děti na DVD, stolní hry (šachy, dáma, kdo je kdo), samostatné kreslení, četba knih, řešení logických úloh, hry se stavebnicemi, počítačové hry.

 Pracovní a výtvarná činnost – práce s papírem, přírodninami, odstřižky, Velikonoce – výroba přáníček, malování vajíček.

 Vánoční dílna -  zhotovení vánoční dekorace na prodejní vánoční výstavu a svícínky do pečovatelského domu, školní výstava dětských prací – mandaly.

 Příprava na vyučování – vypracování domácích úkolů pod dohledem p. učitelů

 Spolupráce s místní knihovnou – výtvarné soutěže v průběhu roku, půjčování knih.

 

Školní klub – 30 žáků

 Školní klub byl využíván především žáky dojíždějícími z okolních vesnic. Největší časový prostor byl věnován odpočinkovým, rekreačním a zájmovým činnostem. Také přípravě na vyučování, hlavně ráno a při dělených hodinách.

Odpočinková a rekreační činnost – Lepení papírových modelů z časopisu ABC a jejich četba, luštění křížovek, osmisměrek, šachy, hry s písmeny, rummy, kris-kros, scrable, dostihy a sázky, stolní kopaná, stolní tenis, sledování TV. Turnaje mezi žáky ve stolním tenisu, šachy a stolní kopané. Soutěže ve znalosti dopravních značek, a řešení křižovatek. Procvičování první pomoci.

Příprava na vyučování – většinou vypracování domácích úkolů, projektů a opakování učiva.

 Spolupráce se školní knihovnou – podpora čtenářské gramotnosti – půjčování knih do klubu.

 Rozhovory se žáky o škodlivosti drog, kouření, alkoholu a nebezpečí různých druhů šikany – jak se proti tomu bránit.

 Vánoční prodejní výstava – koule – ozdoby, paličkované ozdoby, linecké pečivo, věnce a svícny ve spolupráci s p. u. Kumžákovou. Roznášení vánočních přání sponzorům, do prodejen a na instituce. Předvánoční pečení perníčků.

 V oblasti zájmového vzdělávání se mohli žáci v rámci klubu zapojit do řady zájmových kroužků, kde měli možnost realizovat své zájmy a záliby.

 Přehled zájmových kroužků: Sborový zpěv, Sportovní hry 1. stupeň, Hra na kytaru, Výtvarný kroužek, Angličtina hrou, Sportovní hry 2. stupeň, Paličkování, Zumba, Hra na flétnu, Zdravotnický kroužek, Keramický kroužek.

 

 Kulturní akce, soutěže, exkurze, projekty v letošním školním 2014-2015:

 

Exkurze 1. stupeň:

Praha – plavba lodí po Vltavě – 1. – 5. třída

 Praha  - Muzeum Grévin – 1. – 5. třída

 

 Exkurze 2. stupeň:

 Praha (Pražský hrad, Staré Město pražské – 6. – 9. třída)

 Liberec iQLANDIA – výběr 6., 7., 8. třída

 Technické muzeum Praha – 8. – 9. třída

 Technické muzeum Brno – 7. třída

 Mladá Vožice – Koh-i-noor – 7. – 8. třída

  Sezimovo Ústí – Kovosvit – 8. – 9. třída

 Bechyně – Makroepsilon – 9. třída

 Sezimovo Ústí – COP – 8. - 9. třída

 Brno – expozice – VIDA – 8. – 9. třída

 Tábor – hasiči – 6. – 9. třída

 Neviditelná výstava – Praha – 8. třída

 Tábor – Brisk – 8. třída

 COP – Sezimovo Ústí – 6. třída

 

Projekty 1. stupeň:

Zdravé zuby - 1. - 5. třída /Prv., Přír.,/

 Pečujeme o zvířátka – 2. třída /Prv.,/

 Zdravé jídlo – 2. třída /Prv.,/

 Den Země – 1. – 5. třída /Prv., Přír.,/

 Zdravý jídelníček – 1. třída /Prv.,/

 Česko sportuje - 1. – 5. třída /Tv.,/

 Má oblíbená kniha – 4. třída /Čj., Čt.,/

 Má oblíbená kapela, zpěvák, zpěvačka – 4. třída /Hv.,/

 Kraje ČR – 4. třída - /Vl.,/

 Místo, kde žiji, v číslech – 4. třída /M.,/

 Pracujeme s diagramy – 4. třída /M.,/

 Zábava s čerty – 4. třída /Aj/

 Veselé Vánoce 4. třída /Aj.,/

 Dopis Santovi – 4. třída /Aj.,/

 Jídlo a pití – mám rád, nemám rád – 4. třída /Aj.,/

 Komik – jídlo a pití – 4. třída /Aj.,/

 Moje příšera – 4. třída /Aj.,/

 Módní přehlídka – 4. třída /Aj.,/

 Příběh o Grufallovi – 4. třída /Aj.,/

 Můj rozvrh – 4. třída /Aj.,/

 Povolání – 4. třída /Aj.,/

 Podnebné pásy – 5. třída /Přír.,/

 Hravě žij zdravě – 5. třída

 Ze života zvířat – 5. třída /M.,/

 Plánek bytu – 5. třída /M.,/

 Poznáváme svět – 5. třída M., Vl.,/

 V restauraci – 5. třída /M., Vl.,/

 Podnikáme – 5. třída /M.,/

 Zábava s čerty – 5. třída /Aj.,/

 Slavní lidé – 5. třída /Aj.,/

 Já jsem – 5. třída /A.,j/

 Já jsem byl – 5. třída /Aj.,/

 Moje příšera – 5. třída /Aj.,/

 Příběh o Grufallovi – 5. třída /Aj.,/

 Veselé Vánoce – 5. třída /Aj.,/

 Dopis Santovi – 5. třída /Aj.,/

 Co jsi uměl, když ti bylo šest? – 5. třída /Aj.,/

 

Projekty 2. stupeň

 

Naše město, naše škola – 6. třída /Aj.,/

 Historie Jistebnice – 6. – 9. třída /

 Historie naší školy – 6. – 9. třída /

 Potravinářský průmysl ČR – 9. třída /Z.,/

 Muzikál – Přažské jaro – 7. třída /Hv.,/

 Životní prostředí – 7. třída /Aj.,/

 Má ideální dovolená – 8. třída /Aj.,/

 Můj ideální den – 8. třída /Aj.,/

 Sametová revoluce – 9. třída /Aj.,/

 Plusy a mínusy mládí – 9. třída /Aj.,/

 Vánoční přání – 8. třída /Inf.,/

 

Sportovní soutěže 1. stupeň:

 

Gymnastika dívky v Táboře – Nikola Komendová – 4. místo, Aneta Komendová 4. místo – 5. třída, Benediktová Denisa, Nováková Nela, Prášková Rozálie – 4. místo – 4. třída

Mc Donalďs cup v Táboře - Michal Popelka, Patrik Vavřík, Daniel Soldát, Jan Černý, Studenovský Václav, Dvořák Ondřej Radek, Fíla Tomáš, Novák Petr, Ruber David, Martínek Vít – 15. místo

 Vybíjená v Táboře - Michal Popelka, Patrik Vavřík, Daniel Soldát, Jan Černý, Josef Burian, Štěpán Čítek, Ruber David, Studenovský Václav, Dvořák Ondřej Radek, Fíla Tomáš – 11. místo

 Atletický přebor Táborska: 17. 6. 2015, žáci 1. stupně se umístnili na krásném 17. místě. Nejlepší výkony dosáhli tito žáci:  Adam Lhotka 2. místo v kategorii 3. třída v hodu kriketovým míčkem a 2. místo Denisa Benediktová v kategorii 4. třída v hodu kriketovým míčkem

 Sportovní den – Jistebnice /červen 2015/

  Večerní běh Táborem – 2. 10. 2014. 1. místo vybojovala Denisa Nováková – kategorie 3. třída, 5. místo získala Natálie Nováková – kategorie 5. třída.

 

Sportovní soutěže 2. stupeń:

 1.) Přebor okresu v přespolním běhu – 18. 9. 2014 Na Komoře.  3. místo kategorie mladší žáci ve složení (Pavel Horčička, David Poledne, Jindřich Čítek, Ondřej Prášek, Tomáš Ruber.  4. místo kategorie starší žáci ve složení (Michal Kubec, Ondřej Vačlena, Martin Kotalík, Jan Malý, Richard Šitta).

 2.)  Okresní přebor ve florbalu – kategorie starší žáci – 5. 11. 2014 Sezimovo Ústí – 3. místo.  Družstvo hrálo v tomto složení: Michal Kubec, Ondřej Vačlena, Martin Kotalík, Martin Kolář Jan Malý, Richard Šitta, Libor Brouček, Vojtěch Studenovský, Radim Novotný, Marek Mrzena, Lukáš Vačlena.

 3.) Okresní přebor ve florbalu – kategorie mladší žáci – 19. 11. 2014 Sezimovo Ústí – 1. místo. Družstvo hrálo v tomto složení: Marek Mrzena, Vojtěch Studenovský, Adam Buchtele, Martin Marek, Lukáš Fíla, Pavel Horčička, Tomáš Ruber, Matěj Nešetřil, Ondřej Prášek, David Kubec, Jan Dvořák.

 4.) Okresní přebor v basketbalu – kategorie starší žákyně – 2. 12. 2014 ZŠ Helsinská – 2. místo. Družstvo hrálo v tomto složení: Pavlína Kubů, Aneta Hroncová, Dominika Hroncová, Alena Petrychová, Vendula Vonásková, Dana Šitnerová, Kristýna Křenová, Nicole Burianová, Šárka Volková.

 5.) Okresní přebor v basketbalu – kategorie mladší žáci – 24. 3. 2015 ZŠ Helsinská -  2.  místo. Družstvo hrálo v tomto složení: Martin Marek, Vojtěch  Studenovský, Adam Buchtele, Jan Dvořák, Pavel Horčička, Lukáš Fíla, Ondřej Prášek, Tomáš Ruber, David Kubec, Tadeáš Grym .

 6.) Okresní přebor v basketbalu – kategorie mladší žákyně – 26. 3. 2015 ZŠ Helsinská - 7. místo. Školu reprezentovaly tyto žákyně: Eliška Švábová, Adéla Martínková O, Michaela Kolářová, Lucie Procházková, Nikola Benediktová, Denisa Švagrová, Kateřina Pazourková, Dominika Hroncová, Natálie Kořenová.

 7.) Táborské okruhy – 3 závody, celkové umístnění naší školy – 2. místo z 11 škol. Školu reprezentovali tito žáci: Václav Studenovský, Adéla Martínková N., Adéla Martínková O., Jan Marek Dvořák, David Poledne, Jindřich Čítek, Vojtěch Studenovský, Dana Šitnerová, Tadeáš Grym, Jaroslav Dušek, Jan Tuček, Kristýna Křenová, Pavlína Kubů, Ondřej Vačlena, Martin Kotalík, Lukáš Vačlena. Celkové umístnění jednotlivců: ktegorie 8. třída – 2. místo Vojtěch Studenovský, 3. místo Tadeáš Grym, kategorie 9. třída – 2. místo Ondřej Vačlena

 8.)Atletický přebor Táborska – 16. 6. – 18. 6. 2015 – žáci 2. stupně se umístnili na krásném 13. místě z 21 škol. Nejlepším atletem naší školy se stal Michal Kubec – 1. místo v kategorii starších žáků běh na 60 m, 2. místo skok do dálky v kategorii starších žáků.

 9.)Sporotvní den – Jistebnice /červen 2015/

 10.)Okresní přebor v malém fotbalu v kategorii mladší žáci v Malšicích. Naši žáci ve složení – Martin Marek, Pavel Horčička, Adam Buchtele, Vojtěch Studenovský, Marek Mrzena, Tomáš Ruber, Lukáš Fíla, Ondřej Prášek, Jan Dvořák, David Kubec a Matěj Nešetřil se umístnili na 9. místě.

 11.) Okresní přebor v malém fotbalu v kategorii starší žáci, které se konalo na umělce v Táboře, se umístnilo na 7. místě. Žáci hráli v tomto složení – Jakub Helcl, Vojtěch Studenovský, Michal Kubec, Ondřej Vačlena, Richard Šitta, Jan Malý, Martin Kotalík, Radim Novotný, a Lukáš Vačlena.

 12.)Krajské kolo přeboru družstev škol v šachu – 7. místo. Žáci hráli v tomto složení: Novotný Richard, Fořt David, Komárek Petr, Novotný Radim.

 

Kulturní akce 1. stupeň:

 Dravci – Jistebnice – 1. 5. třída (září 2014)

 Kocour Mikeš – divadlo v MŠ Jistebnice – 1. třída (listopad 2014)

 Ferda Mravenec - divadlo v Táboře – 1. – 5. třída (listopad 2014)

 Děti dětem – předvánoční koncert v nové škole (prosinec 2014)

 Lucerna – divadelní představení v KD Jistebnici – 1. – 5. třída (leden 2015)

 Výstava prací žáků ZŠ Jistebnice – (duben 2015)

 Školní akademie – 1. – 5. třída (květen 2015)

 Pernštejni – KD Jistebnice – 1. - 5. třída (červen 2015)

 Oběžná dráha – Milevsko – 1. – 5. třída (květen 2015)

 

Kulturní akce 2. stupeň:

 Karate – tělocvična ZŠ Jistebnice 6. – 9. třída (září 2014)

 Čert tě vem – divadlo v Táboře 6. – 9. třída (listopad 2014)

 Romance pro křídlovku – divadlo v Táboře – 9. třída (prosinec 2014)

 Tři bratři – kino Tábor – 6. – 9. třída (prosinec 2014)

 Plovárna – divadlo v Táboře – 6. – 9. třída (únor 2015)

 Lucerna – KD Jistebnice – 6. – 9. třída (leden 2015)

 Ostře sledované vlaky – divadlo v Táboře – 8. – 9. třída (duben 2015)

 Klášter v Bechyni – 8. třída (červen 2015)

 Pernštejni – KD Jistebnice 6. – 9. třída (červen 2015)

 Akademie – KD Jistebnice – 6. -9. třída (květen 2015)

 

Akce pěveckého sboru:

 Vystoupení sboru při slavnostním rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Jistebnici – (listopad 2014)

 Předvánoční vystoupení v Domě s pečovatelskou službou v Jistebnici – (prosinec 2014)

 Adventní koncert pěveckého sboru v kostele sv. Michaela v Jistebnici (prosinec 2014)

 Vystoupení pěveckého sboru na školní akademii – (květen 2015)

 Vystoupení sboru na celostátní akci „ Noc kostelů“ v kostele sv. Michaela v Jistebnici (květen 2015)

 Vystoupení pěveckého sboru při příležitosti návštěvy města premiérem B. Sobotkou a hejtmanem J. Zimolou – (květen 2015)

 Vystoupení pěveckého sboru na náměstí v Jistebnici s krátkým programem – delegace ze 4 evropských zemí – (červen 2015)

 28. 6. 2015 vystoupil pěvecký sbor u příležitosti „Farního dne“ v KD v Jistebnici za účasti emeritního biskupa ČB Mons. Jiřího Paďoura

 

Jiné aktivity na 1. stupni v tomto školním roce:

Karate – tělocvična 1. - 5. třída (září 2014)

 Cvičení v přírodě 1. – 5. třída – (září 2014)

 Plavání – Tábor – 3. – 4. třída – (září-prosinec 2014)

 Zdravá pětka 1. třída – (říjen 2014)

 Beseda v Knihovně 1. třída – (říjen 2014)

 Ping-pongová show 1. – 5. třída (duben 2015)

 Hasiči Měšice – 1. – 5. třída (červen 2015)

 Školní výlet – 1. – 3. třída, Hopsárium České Budějovice (červen 2015)

  Cyklistický výlet – Mozolov – 4. – 5. třída (červen 2015)

 

Jiné aktivity na 2. stupni v tomto školním roce:

Karate – tělocvična 6. – 9. třída (září 2014)

 Ikaros – výchovný pořad - 6. – 9. třída (září 2014)

 Workshop – MAS – 6. třída (říjen 2014)

 Zdravá výživa – 6. – 9. třída (říjen 2014)

 Burza škol – 9. třída (říjen 2014)

 Workshop – MAS – 6. – 9. třída (listopad 2014)

 Workshop – MAS – Krajina srdce (říjen 2014)

 Workshop – MAS - Krajina srdce (listopad 2014)

 LVVZ – Monínec – 7. třída (únor 2015)

 Den Země – 6. - 9. třída (duben 2015)

 Plošné testování žáků 9. třídy (květen 2015)

 Školní výlet – 6. třída – Praha – Neviditelná výstava (červen 2015)

 Ping-pongová show 6. – 9. třída  - Jeden za všechny – všichni za stůl (duben 2015)

 Školní výlet – 7. třída – Praha Petřín – (červen 2015)

 Školní výlet – 8. třída – Bechyně – Cihelna – (červen 2015)

 Noční bojová hra – 8. třída – Jistebnice – (prosinec 2014)

 Letní noční bojová hra – 8. třída – Jistebnice – (červen 2015)

 Školní výlet – 9. třída – Orlík – Loužen – (červen 2015)

 

Olympiády a jiné soutěže ve školním roce:

Matematický klokan – kategorie Cvrček – Veronika Buchtelová, Šimon Šindelář, David Fara – úspěšní řešitelé – 2. třída

 Matematický klokan – kategorie Cvrček – 3. třída

 Jihočeský zvonek – 1. – 5. třída

 Jihočeský zvonek – 5. třída – školní kolo: 1. Rozálie Špallová, 2. Tereza Řezáčová, 3. Anežka Brtnová.

 Jihočeský zvonek - okresní kolo:  Leontýna Dohnalová, Adéla Martínková N. – bronzové pásmo pásmo, Rozálie Špallová – stříbrné pásmo

 Jihočeský zvonek – okresní kolo – Veronika Pešková – stříbrné pásmo

 Požární ochrana očima dětí – 1. třída

 Požární ochrana očima dětí – 2. třída – 1. David Fara. 2. Lukáš Malý, 3. Šimon Šindelář

 Požární ochrana očima dětí – 5. třída – 1. Patrik Vavřík, 3. Anežka Brtnová

 Červen – měsíc myslivosti – 1. – 5. třída, 1. místo Špallová Kristýna, 2. místo Nováková Nora, 3. místo Procházková Aneta

 Pythagoriáda – 5. třída – Tereza Řezáčová, Vojtěch Brtna, Anežka Brtnová, Patrik Vavřík – úspěšní řešitelé

 Matematický klokan – 5. třída – Rozálie Špallová, Tereza Řezáčová – úspěšní řešitelé

 Matematická olympiáda – okresní kolo – Tereza Řezáčová – 7. místo – 5. třída, Rozálie Špallová – 25. - 35. místo – 5. třída

 Matematická olympiáda – okresní kolo – Hroncová Dominika – 6. – 8. místo – 7. třída

 Pythagoriáda – okresní kolo – Hroncová Dominika – 10. – 14. místo – 7. třída

 Rybářská olympiáda

 Matematická olympiáda – okresní kolo – Komárek Tomáš – 12. místo – 9. třída

 Chemická olympiáda – okresní kolo – Komárek Tomáš – 10. místo, Polednová Markéta – 13. místo  - 9. třída

 Zeměpisná olympiáda – okresní kolo – Dohnalová Leontýna – 6. místo, Loudová Vendula – 16. místo – 6. třída

 Olympiáda z českého jazyka – Polednová Markéta – 8. – 10. místo – 9. třída, Volková Šárka – 16. – 20. místo – 9. třída

 Zeměpisná olympiáda – okresní kolo – Hroncová Dominika -14. místo, Poledne David – 21. místo – 7. třída

 Zeměpisná olympiáda – okresní kolo – Komárek Tomáš – 24. místo – 9. třída, Dušek Tomáš 30. místo – 8. třída

 Zlatá srnčí trofej: okresní soutěž – 1. místo Aneta Hroncová, 2. místo Dominika Hroncová, 7. místo Alena Petrychová, 8. místo Helena Vostřáková, 11. místo Veronika Trpková

 Matematická olympiáda – okresní kolo – Martínková Adéla – 5. – 7. místo – 6. třída

 Dopravní olympiáda - Ruber Tomáš, Nikola Benediktová, Pazourková Kateřina, Hynšt Štěpán  – 5. místo

 Dopravní olympiáda – okresní kolo – Dušek Tomáš, Studenovský Václav, Šindelářová Bára – 8. třída, Pavlína Kubů – 9. třída – 7. místo

 Soutěž mladých zdravotníků – Benediktová Nikola – 6. třída, Dušek Tomáš, Studenovský Václav, Mrzena Radek – 8. třída, Hroncová Aneta – 9. třída – 7. místo (květen 2015)

 Dějepisná olympiáda – okresní kolo – Hroncová Aneta – 15. místo – 9. třída

 Turnaj ve stolním tenise – Novotný Michal, Tuček Jan, Vostřáková Helena – 8. místo ( pro- sinec 2014), Novotný Radim – 3. místo (prosinec 2014)

 Výtvarná soutěž – Šitnerová Dana – 8. třída (říjen 2014)

 Literární soutěž – Kniha v hl. roli – Nováková Martina, Studenovský Václav – 8. třída (březen 2015)

 

                                                                          

 

MŠ Jistebnice

(Alena Součková    vedoucí učitelka MŚ)

 Ve školním roce 2014-2015 byly otevřeny 3 třídy, celkem bylo zapsáno 71 dětí. Během školního roku se 3 děti přistěhovaly a 1 děti odstěhovaly. V nové budově ZŠ se v pololetí vystřídaly 3. třída a 2. třída. Děti si dobře zvykly a byly spokojené

 V 1. třídě /3-4leté děti/-počet zapsaných dětí 25

 Ve 2. třídě /4-6leté děti/-počet zapsaných dětí 24

 Ve 3. třídě/5-7leté děti/-počet zapsaných dětí 22

 

V letošním roce jsme postupovali podle ŠVP, který vychází z RVP PV. Velmi nám pomáhal nový materiál „ Konkretizované očekávané výstupy“, který doplňuje dokument RVP PV. Jeho kopii má každá p. u. ve své třídě. S pomocí konkrétních očekávaných výstupů stanoví p. učitelky v rámci integrovaných bloků cílenou vzdělávací nabídku, která je pro naplňování očekávaných výstupů smysluplná a účelná.

 Tento materiál MŠ pomáhal při všech hodnoceních – dětí. Paní učitelky plnily úkoly a cíle předem stanovené a dbaly na potřeby a požadavky dětí, na vzniklou situaci a dané možnosti.

 Učitelky spolupracovaly s rodiči, zejména při besídkách, oslavách svátků, ale i každý den – rozhovory s rodiči. Každý den měli rodiče možnost pohovořit s paní učitelkou o jejich dítěti, co zajímavého se událo.                                                                                                            MŠ máme kroužek Zumby, Hru na zobcovou flétnu a Logopedická sezení. Vše probíhá v odpoledních hodinách.

 

Akce za rok 2014/2015

  V tomto školním roce také proběhly třídní schůzky. Spolupráce s rodiči byla velmi dobrá, maminky napletly a naháčkovaly šatičky na panenky, tatínkové opravili rozbité hračky.

V prosinci děti MŠ absolvovaly mikulášské besídky, vánoční posezení u stromečku s pohoštěním a nadílkou. Do této akce se zapojili také rodiče – napečené cukroví.

 V únoru se děti obveselily na maškarním bále. Každý měl masku. Fotografie byly umístěny na stránkách MŠ.

 V květnu proběhla besídka k Svátku maminek s básničkami, písničkami, tanečky i dramatizací. Každá maminka potom dostala vlastnoručně vyrobený dáreček a přáníčko.

 V tomto roce se dbalo na kulturní vyžití dětí. Školka navštívila divadelní představení v Táboře.

 Každý měsíc byla pořádána divadelní představení, na které jsme pozvali i žáky 1. a 2. třídy ZŠ.

 Během celého školního roku p. učitelky hrály dětem různé divadelní příběhy, podle potřeby a dané situace – zaměřené na bezpečnost, ochranu zdraví, dopravu.

 Je velmi dobrá spolupráce mezi ZŠ a MŠ. Děti z MŠ navštěvují žáky na ZŠ a žáci ze ZŠ navštěvují děti v MŠ.

 V březnu děti navštívily místní knihovnu.

 Tento rok se děti MŠ zúčastnily několika výtvarných soutěží na téma „Červen, měsíc myslivosti“ a „PO očima dětí. Byly velmi úspěšné a umístnily se na předních místech. Velmi dobře si naše děti vedly také ve výtvarné soutěži „Děti na silnici“.

 Děti předškolního věku v letošním školním roce absolvovaly plavecký kurz v bazénu v Táboře.

 MŠ se také prezentuje svými výrobky ve vitrínce na náměstí v Jistebnici. Děti se účastní „Vítání miminek“. Na Městském úřadě v Jistebnici přednášejí básničky, zpívají a hrají na zobcové flétny.

 V měsíci květnu předškoláci absolvovali výlet do ZOO Hluboká nad Vltavou, kde zblízka viděly mnoho exotických zvířat i jejich mláďat.

 I v letošním školním roce absolvovali předškoláci 10 lekcí plaveckého výcviku v krytém bazénu v Táboře.

 V měsíci červnu se budoucí školáci loučili s MŠ. Slavnosti se účastnili rodiče p. učitelky, p. starosta a p. ředitel. Děti předvedly, co se ve školce naučily. Na památku dostaly dárečky. Pan starosta a pan ředitel všem předškolákům popřáli.

 Během celého roku, podle počasí, byla využívána školní zahrada se všemi atrakcemi. Děti chodily na vycházky a všímaly si dění v obci. Pozorovaly přírodu, navštívily výlov rybníka, hnízdo čápa, podívaly se na morčata, kozy, ovce. Děti chodily krmit kachny. Také v zimě se děti staraly o 2 krmítka a navštívily krmelec.

 S Městským úřadem v Jistebnici je velmi dobrá spolupráce, jsou ochotni ihned pomoci při údržbě trávníků na zahradě, v zimně pluhováním a zimním posypem.   

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 Mgr. Dušan Petržel, ředitel školy